Dato: 31. december 1855
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard Severin Ingemann
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 31 December 1855

Kjære Ven!

før Aaret ender maa jeg række Dem og Deres Kone hjerteligt Haanden; tak for det gamle Aar, de forsvundne Aaringer, hvori De begge saa inderligt have bevaret et venligt, deeltagende Sind for mig. Naar De modtager dette lille Brev er det nye Aar rullet op, hvad mon det bringer os Alle? Jeg vil haabe at vi aandeligt og legemlige friske mødes her paa en smuk Solskins Dag! - Deres Tankebreve har jeg nu anden Gang læst og maaskee rigtigere læst end første Gang, da stillede jeg Digtningen ganske efter min Opfatning af Ideen, i stedet for ganske at hengive mig til den, det har jeg nu gjort og nydt og forstaaet bedre! De vil imidlertid erindre at jeg var saare glad i Meget, nu er det Hele mig klarere og jeg kan endnu fuldere udtale min Tak; en Digter skal man læse mere end een Gang, det første Indtryk er vel naturligt og sandt, men det rummer dog en stor Deel af vor egen Stemning og Anskuelse. - Hvad der med Hensyn til Grundtonen klang mig først lidt for baggesensk, er ved den gjentagne Læsning blevet mig hvad den skal og maa være. - Jeg har til denne Juul anskaffet mig Deres samlede Skrifter, faaet dem i ordenlige Klæder, og naar De engang glæder mig med et Besøg skal De see hvor smukt de pynte min Stue; jevnlig læser jeg nu i dem og hvad jeg ikke nok kan takke Dem for er de deilige Morgen og Aftensange, de læse jeg gjentagne Gange mangen eensom Aften. En Bog, som ogsaa meget har glædet mig og vist nok ligesaa Dem og Deres Kone, er Christian Winthers Digtning »Hjortens Flugt«. Ikke sandt, det er saa ægte dansk, saa friskt og duftende! - Selv har jeg Intet skrevet undtagen de to smaa Historier: »Jødepigen« og »Ærens Tornevei«, dem De vel har seet i Delbancos Folkecalender; jeg samler til min nye Roman, der er saa meget jeg for den maa see at tilegne mig og ret faae klart inde. I den Anledning har jeg i Vinter stadigt og med stor Glæde, besøgt Etatsraad Esrichts Forelæsninger, der aandfuldt og inderligt bekjæmpede »Materialismen«, det er sørgeligt hvorledes denne selv griber om sig i Tydskland og ogsaa blæser ned til os Hartmann har componeret 6 Musikstykker, de ere komne ud under Navn af Noveletter, sat i Text af mig og det er gaaet saaledes til at da han spillede dem for mig fandt jeg en lille heel Historie deri, som da den ganske tydeliggjorte hans egen musikalske Tanke, er blevet trykt foran; faae endelig Nogen til at spille Musiken og læs da foran hvert lille Stykke, den tilsvarende Text. Hos Landgrevens var fransk Comedie Juleaften, jeg var der og blev i høi Grad overrasket ved hvor smukt og godt den unge Prindsesse Anna spillede. -

Hoftheateret er det som drager meest Publicum til sig, og det er en Scene, som er i Fremskridt. Paa det kongelige Theater har jeg ikke kunde holde ud at see en heel Tragedie; jeg gik fra Dyveke og ligesaa nu fra Axel og Valborg; denne sidste blevaltfor ynkeligt givet, jeg ventede næsten at Øehlenschlægers Billede paa Væggen skulde have vendt sig omkring! Hos gamle Collin, fra hvem jeg hjerteligt skal hilse Dem, tilbringer jeg iaften min Nytaarsaften; i Dag saae jeg inde hos Hartmanns begge Gades Smaa: Felix og Emma, de ere blomstrende sunde; der var Juletræ tændt for dem; før jeg gik beed Katten mig i Fingeren, nu har jeg det at gaae og ængste mig over, skjøndt der ikke blev bidt Hul, kun givet Tryk ind i Huden, men det er nok for mig til at spore Hede, Smerte og Trækning, som nok egentligt ikke er der; Fra Engeland har jeg faaet i Foræring en deilig Udgave af Walter Skott og Byron, saa Bibliotheket voxer ud over Reolerne. Nu lev hjertelig vel! Gud glæde og velsigne Dem og Deres kjære Kone; hjerteligst

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter

Kjøbenhavn 31 December 1855

Kjære Ven!

før Aaret ender maa jeg række Dem og Deres Kone hjerteligt Haanden; tak for det gamle Aar, de forsvundne Aaringer, hvori De begge saa inderligt have bevaret et venligt, deeltagende Sind for mig. Naar De modtager dette lille Brev er det nye Aar rullet op, hvad mon det bringer os Alle? Jeg vil haabe at vi aandeligt og legemlige friske mødes her paa en smuk Solskins Dag! - Deres Tankebreve har jeg nu anden Gang læst og maaskee rigtigere læst end første Gang, da stillede jeg Digtningen ganske efter min Opfatning af Ideen, i stedet for ganske at hengive mig til [Dem - skal være:] den, det har jeg nu gjort og nydt og forstaaet bedre! De vil imidlertid erindre at jeg var saare glad i Meget, nu er det Hele / mig klarere og jeg kan endnu fuldere udtale min Tak; en Digter skal man læse mere end een Gang, det første Indtryk er vel naturligt og sandt, men det rummer dog en stor Deel af vor egen Stemning og Anskuelse. - Hvad der med Hensyn til Grundtonen klang mig først lidt for baggesensk, er ved den gjentagne Læsning blevet mig hvad den skal og maa være. - Jeg har til denne Juul anskaffet mig Deres samlede Skrifter, faaet dem i ordenlige Klæder, og naar De engang glæder mig med et Besøg skal De see hvor smukt de pynte min Stue; jevnlig læser jeg nu i dem og hvad jeg ikke nok kan takke Dem for er de deilige Morgen og Aftensange, de læse jeg gjentagne Gange mangen eensom Aften. En Bog, som ogsaa meget har glædet mig og vist nok ligesaa Dem og Deres Kone, er Christian Winthers Digtning "Hjortens Flugt". Ikke sandt, det er saa ægte dansk, saa friskt og duftende! - Selv / har jeg Intet skrevet undtagen de to smaa Historier: "Jødepigen" og "Ærens Tornevei", dem De vel har seet i Delbancos Folkecalender; jeg samler til min nye Roman, der er saa meget jeg for den maa see at tilegne mig og ret faae klart inde. I den Anledning har jeg i Vinter stadigt og med stor Glæde, besøgt Etatsraad Esrichts Forelæsninger, der aandfuldt og inderligt bekjæmpede "Materialismen", det er sørgeligt hvorledes denne selv griber om sig i Tydskland og ogsaa blæser ned til os, Hartmann har componeret 6 Musikstykker, de ere komne ud under Navn af Noveletter, sat i Text af mig og det er gaaet saaledes til at da han spillede dem for mig fandt jeg en lille heel Historie deri, som da den ganske tydeliggjorte hans egen musikalske Tanke, er blevet trykt foran; faae endelig Nogen til at spille Musiken og læs da foran hvert lille Stykke, den tilsvarende Text. Hos Landgrevens var fransk Comedie Juleaften, jeg var der og blev i høi Grad overrasket ved hvor smukt og godt den unge Prindsesse Anna spillede. - /

Hoftheateret er det som drager meest Publicum til sig, og det er en Scene, som er i Fremskridt. Paa det kongelige Theater har jeg ikke kunde holde ud at see en heel Tragedie [overstr: ud]; jeg gik fra Dyveke og ligesaa nu fra Axel og Valborg; denne sidste blev altfor ynkeligt givet, jeg ventede næsten at Øehlenschlægers Billede paa Væggen skulde have vendt sig omkring! Hos gamle Collin, fra hvem jeg hjerteligt skal hilse Dem, tilbringer jeg iaften min Nytaarsaften; i Dag saae jeg inde hos Hartmanns begge Gades Smaa: Felix og Emma, de ere blomstrende sunde; der var Juletræ tændt for dem; før jeg gik beed Katten mig i Fingeren, nu har jeg det at gaae og ængste mig over, skjøndt der ikke blev bidt Hul, kun givet Tryk ind i Huden, men det er nok for mig til at spore Hede, Smerte og Trækning, som nok egentligt ikke er der; Fra Engeland har jeg faaet i Foræring en deilig Udgave af Walter Skott og Byron, saa Bibliotheket voxer ud over Reolerne. Nu lev hjertelig vel! Gud glæde og velsigne Dem og Deres kjære Kone; hjerteligst

H. C. Andersen.

til Etatsraad, Professor B. S. Ingemann.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 375-78)