Dato: 13. december 1855
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Nr. 338. Fra H. C. Andersen.

Til Frøken Henriette Wulff.

Kjøbenhavn 13 December 1855

Min kjære søsterlige Veninde!

Nu ere vi omtrent midt i December og til Dato er intet Brev fra Dem, (med Undtagelse fra Kanalen) indtruffet, det er lidt for længe; dog jeg vil haabe at De og Deres Broder gaae nu i varmt Solskin under grønne Træer og modne Frugter, vi have derimod Snee, frosne Ruder og skarp kold Vind, dog et heelt Stykke ægte dansk Sommer fra Poesiens Rige have vi ogsaa at qvæge os i og det er et nyt stort Digt »Hjortens Flugt« af Christian Winther; det er mageløst deiligt, og har i Løbet af 14 Dage naaet et nyt Oplag, det er det Bedste vi eie af denne Digter og det er hele 19 Ark; strax læste jeg det samme Dag jeg fik det og da det om Aftenen var endt skrev jeg efterfølgende lille Vers der næste Dag kom i Fædrelandet3120) og nu gjælder for omtrent Udtrykket af den almindelige Mening.

Christian Winther.

(efter Læsningen af hans Digtning Hjortens Flugt)

Han snitted' i Træet - det dufted'

Af Kløver og Bogens Blad,

Han »Hjorten« jog og der klang os

Et dansk udødeligt Qvad.

Det er saa frisk, som en Rose,

Det er som den fuldmodne Frugt,

Saa rigt, saa sundt og saa lifligt,

Og saa har det Tonernes Flugt!

»Mit Livs Eventyr« har i disse Dage af Godske-Nielsen været anmældt i »Dagbladet«,3121) saa særdeles smukt, saa gjennemgaaet og velskrevet, det er en Anmældelse der kan stilles ved Siden af Grimur Thomsens vel­meente, godt skrevne Artikel om »de samlede Skrifter«. Landsmændene faae lidt Skjænd fordi det har varet lidt forlænge før man har forstaaet at paaskjønne min Genius, men der indrømmes, at man i den sidste Tid haver taget gode Tilløb dertil.3122) - I Fædrelandet er nu begyndt Dickens nyeste Roman »Lille Dorrit« i to Bøger, første Bog: Fattigdom. - Hart­mann har udgivet: Novelette i sex Smaastykker for Pjanoforte, sat i Text af H. C. Andersen. - Fra Vennerne Worsaae og Grimur Thomsen kan jeg hilse, de ere leende og glade! - selv har jeg det godt, paa Forkjølelse nær, der kommer og gaaer; jeg skriver paa Romanen og hører stadigt Etats­raad Esrichts Forelæsninger mod Materialisterne; de interesserer mig sær­deles. Nu skal Schous Monument3125) reises paa Pladsen mellem Fru[e] Kirke, Bispegaarden og Universitetet. Øehlenschlægers faaer sin Plads ved Garnisons Kirke lige for Amaliegade.3126) - Lev vel! hils den kjære Broder.

Deres trofast hengivne H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost