Dato: 8. december 1855
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl B Lorck
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 8 December 1855

Kjære Ven!

Inderlig Tak for Deres hjertelige Brev; det vilde have dybt bedrøvet mig om den Forandring i Deres Virken, De meddeler mig om, havde været af en modsat Natur, end den er; jeg forstaaer at De kommer i mindre Travlhed, kan mere i anden Retning anvende Deres Kræfter og at De derved er glad og har Grund der til; De har viist mig som Digter saa megen sand Deeltagelse, bidraget særdeles til mine Skrifters Udbredelse i Tydskland og den Erkjendelse jeg der har vundet, at det er ganske naturligt at jeg med Taknemlighed og Venskab er sluttet fast til Dem; naturligviis gjør det mig ondt, at jeg ikke længer har Dem, som det virkende Hovedhjul! og den Fortrolighed hvor med jeg altid om mine Skrifter, selvom saadanne Ting, som Fri-Exemplarer, og Afsendelse af disse til de forskjellige Venner ude, før udtalte mig, forvisset om ikke at blive misforstaaet, er nu noget hæmmet og det sætter mig i Forlegenhed! til Dem kunde jeg let og frit i mit danske Maal lade Ordene flyve afsted, nu skal Brevene. oversættes og dertil endnu andre Ting -! dog, De lover jo at blive mig ogsaa endnu en deeltagende, virkende Ven! og da Hr Wiedemann har været 10 Aar hos Dem, saa kjender han godt til mine Skrifter og mit tydske Publicum, jeg vil ønske at han maa føle en stor Deel af den Interesse De viiste mig, og jeg haaber da, at naar vi et Par Gange lidt have talt med hinanden, vi personligen mere nærmes! bring ham min Hilsen, ret hjerteligt og godt, og tyd min Personlighed for ham. - Omtrent i et Aarstid vil jeg neppe bringe noget større Arbeide, men jeg lever og aander i et saadant, en ny Roman, jeg vil tro, frisk og fuld af mine Eiendommeligheder, den vil, naar Tiden kommer kunde udsendes paa Tydsk samtidig med den danske! Mine illustrerede Historier, som nu ere i Hr Wiedemanns Eie, komme vel snarlig ud, (med Hensyn til Fri-Exemplarer bliver det vel, som vi to aftalte). I Lose & Delbancos Calender, der udkommer til Julen er to nye Historier af mig: "Ærens Tornevei", og "Jødepigen ", til disse har Hr Pedersen givet nogle meget smukke Billeder; dersom de illustrerede Historier i den tydske Udgave ikke allerede er trykte og heftede, da kunde De vist, ved Deres Forbindelse med Hr Delbanco, faae Billederne og Historierne med (til Oversættelse) de kunde slutte Samlingen, den ene: "Jødepigen" hører til een af de allerbedste jeg nogensinde har skrevet, og jeg ønskede den fik Plads sidst i Samlingen.

I disse Dage er udkommet af Christian Vinther et større Digt (19 Ark), en Slags Roman paa Vers, fra Erik af Pomerns Tider, det er inddeelt i Romanzer, og er meest beslægtet med denne Forfatters berømte Træsnit.

Det er unægteligt det Bedste Chr. Winther har skrevet og en sand Perle i dansk Literatur, jeg troer det maa ude gjøre megen Lykke, som det er Tilfældet her hjemme; det vil lette Oversætteren at det i Versene kun er hver anden Strophe som rimer, jeg anbefaler det til Dem og Hr Wiedemann; strax i Løverdags da jeg havde læst Digtet, nedskrev jeg Indtrykket i følgende Vers, der i Mandags læstes i Fædrelandet, det er den korteste og sandeste Kritik jeg kan give.

Christian Winther

(efter at have læst hans Digtning: Hjortens Flugt.)

#

Han snitted' i Træet - der dufted'

Af Kløver og Bøgens Blad,

Han "Hjorten" jog og der klang os

Et dansk udødeligt Qvad!

#

Det er som den friske Rose,

Det er som den modne Frugt,

Saa rigt og saa sundt og saa lifligt,

Og saa har det Tonernes Flugt!

--

Dog, lad Hr Delbanco sende Dem Digtet, læs det og De vil selv see hvor ganske herligt det er, og forstaaeligt for alle Lande! Det er i Deres eller rettere nu Hr Wiedemanns Interesse jeg nævner det. Endnu engang Tak for al Deres Omhue for mine Skrifter, for mit Navns Udbredelse og Erkjendelse i det kjære store Tydskland, hvor jeg føler mig som i mit andet Hjem! - Siig Hr Wiedemann at jeg ved Dem nu træder ind i hans Huus, som en gammel Bekjendt, og med den Tillid og Hjertelighed hvormed jeg kom til Dem og som jeg aldrig følte mig skuffet ved. Hils Deres Kone, Datter og Svigerfader.

En glad Juul, et deiligt, lykkeligt Nytaar! Deres trofast hengivne Ven

H. C. Andersen.

Til

Hr. Boghandler C. B. Lorck!

Tekst fra: H.C. Andersens Hus