Du har søgt på: +1855*

Gå til første fund  Tilbage til søgeresultaterne

Dato: 10. september 1855
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonas Collin d.æ.
Sprog: dansk.

284. Til Jonas Collin. Weimar den 10 Sept 1855.

Min trofaste faderLige Ven!

i denne Morgenstund modtog jeg Deres Brev fra 7 Sept: hjertelig Tak derfor! jeg var tidligt, før jeg fik Kaffe, gaaet paa Posthuset, vis paa at der var Brev fra Edgar, men jeg fandt intet; af Deres Brev seer j eg -nu han er frisk og vel indtruffet i Hjemmet og det beroligede mig, hils ham inderligt og kjærligt fra mig, jeg har ham meget kjær, det var en Glæde at have ham med sig! - Et Brev jeg gav ham hjem med til Jette Wulff haaber jeg er kommet i hendes Hænder, før hun reiste, Afreisen var be­stemt til den sjette. - De fem Fodpostbreve, af hvilke de tre, som De skri­ver, ere Trillinger, er jeg ganske nysgjerrig efter, jeg troede at Folk vidste at jeg var i Udlandet, dog lad kun Brevene ligge, jeg kan ikke tænke mig at de kunne være fra Nogen der særlig kjende mig, ellers vidste de jo jeg var afsted. - Dersom jeg til overmorgen intet Brev erholder fra Fru Serre, da er hun i Paris veed jeg, og saa tager jeg altsaa ikke til Dresden, men lige hjemad i mindre Farter, derfor beder jeg Dem, til videre, ikke at sende mig noget Brev, jeg kan ikke opgive hvor det træffer mig, men naar jeg skriver igjen skal jeg sige det. Besøger jeg ikke Serres i Maxen da reiser jeg fra Weimar tilbage over Cassel, hvor ved jeg undgaaer Halle og Mag­deburg hvor Choleraen er temmelig stærk, jeg maa imidlertid dog gjen­nem Erfurth og der er ogsaa stærk Cholera, men Banetoget opholder sig kun 10 Minutter inde i Festningen; de kunne man vel vove! - Dog, som sagt, endnu imorgen kan der komme Brev fra Fru Serre, og er hun i Maxen da tager jeg derhen. - Endelig har jeg her i Weimar bragt det istand at Hartmanns Opera, »Liden Kirsten« kommer her paa Scenen det er nok da den første danske Opera der gives i Udlandet; Liszt interesserer sig derfor og Kammerherre Beaulieu er Theaterintendant; Storhertugen har Interesse for Stykket for min Skyld og i Weimar er Folk vant til god Musik. Det skulde fornøie mig om Hartmann ret fik Erkjen­delse og Glæde af sit Værk. Med Edgar sendte jeg Brev til Deres Datter Fru Drevsen, derfor erholder hun i Dag intet i denne Brev Pakke. Hils dem Alle inderligt og hjerteligt ! Jette Collin haaber jeg er i Søndags indtruffet frisk og glad. Nu ønsker jeg at Posten imorgen maatte bringe mig Brev fra den kjære Edgar eller fra Een og Anden hjemme! - Det er sær­deles koldt heri Weimar, ganske Efteraar, jeg gaaer med Vintertøi Mor­gen og Aften, Bladene begynde at falde af Træerne og jeg har til Natten faaet Dyne, igaar laae alle Tage med Riimfrost; Druerne ere haarde som Stene og modnes neppe her! lev hjerteligt vel!

Deres sønligt hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter