Dato: 3. september 1855
Fra: Edvard Collin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

274. Fra E. Collin.

d. 3die Septb. [1855]

Kjære Andersen. Vi fik da Deres Brev igaar til vor store Beroligelse, efterat vi saalænge have ventet paa Efterretning fra Dem. Deres øvrige Udtalelser af Deres Følelser i Anledning af en forventet Kritik forurolige mig ikke, da jeg kjender Dem og Deres Stemninger; og dette var et Stemningsbrev. Jeg havde faa Øieblikke iforveien en Samtale med Professor Rasmus Nielsen, som med megen Varme udtalte sig for Bogens Eiendommelighed; det er dog noget Andet end Hr. Levin! Fra Jette faaer jeg samme Dag følgende Linier fra Wildbad, idet hun beskriver sin Omgang med Fyrstinder og med Commandanten paa Wartburg:

»Andersen er naturligviis Hovedgjenstanden for vore Samtaler, og det er ham jeg kan takke for den megen Venlighed der vises mig; siig ham dette, og at jeg fortryder hvert respectstridigt Ord, jeg har sagt ham. Han er gruelig berømt!«

See, det er dog ogsaa noget Andet end Hr. Levin. Til Overflod vil jeg bemærke, at Jonas er paa Deres Parti, og at det ikke kan vare længe, inden han kan banke Hr. Levin.–Forresten er det jo uvist, om det Hele ikke er Sludder. Jeg kunde jo gjerne faae fat paa Manden; men oprigtigt talt finder jeg, at De er for god til at lade spørge, jeg for god til at spørge, og Hr. Levin for daarlig til at blive spurgt. Jeg vil raade Dem at overdestillere Deres Forfængelighed og udvinde saamegen concentreret Selvfølelses som behøves for at hæve sig over Døgnets Jammerligheder. Men jeg kan ogsaa give Dem et andet Raad, som kan bruges strax og gjentages »indtil Virkning«, nemlig: De skal stille Levins Billede ganske tydeligt frem for Deres Øie, sammenligne ham med den hele Skare af Deres Venner, slaae et af Deres sædvanlige Knips op i Luften og raabe høit: »Aa skidt!« Vil De hilse Kammerherre Beaulieu overordentlig meget fra mig. Det gjorde mig formelig ondt at skilles fra den Mand, saaledes tiltalte han mig. Jeg har neppe gjort et tilsvarende Indtryk paa ham; der hører lidt meer Tid til, at jeg skal aabne mig saaledes, at Folk kan kjende mig. I Begyndelsen er jeg altid lidt formel. Men han er en vakker, aaben og dannet Mand, som jeg nok gad komme i nærmere Berøring med.

Jeg venter Jette hertil Søndag d. 9de September.

Deres

E. Collin.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter