Du har søgt på: +"1855-08"*

Gå til første fund  Tilbage til søgeresultaterne

Dato: 17. august 1855
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonas Collin d.æ.
Sprog: dansk.

277. Til Jonas Collin. Schaffhausen 17 August 1855.

Min kjære faderlige Ven!

imorges kom Edgar og jeg her til og boe i det prægtige Hotel Weber lige ud for Rhinfaldet, hvor der just i Aar er en stor Vandmasse; Edgar yttrer hvert Øieblik: gid dog man havde Nogen af vore hjemme at dele dette Skue med os; han er imidlertid, ligesom jeg, temmelig træt, i det vi hele Natten have kjørt fra Freyburg gjennem Schwarzwald og vi i Vognen havde nogle høist ubehagelige Folk der absolut holdt paa at Vin­duerne paa begge Sider stode aabne, saa at det blæste iiskoldt ind til os; imorgen reise vi til Zürick og derfra ind i Bjergene; siden gaaer det med Damp, altsaa i Gallop mod Frailkfurth og først derhen beder jeg Dem sende os Breve da vi nu ikke vide hvor vi daglig er at finde. - Jeg har i to Brev-Pakker fra Eduard bedet Dem om at sende mig et Creditiv paa 300 Rdlr til Frankfurth am Main, jeg gjentager det her igjen af stor Forsigtighed, da et Brev kunde have forfeilet og det er mig særdeles om at gjøre at kunne strax ved min Ankomst til Frankfurth hæve Penge; Brev med Creditiv sendes til mig der poste restante men strax. - Vil De øieblikke1ig lade det besørge.

Her ved Schaffhausen traf vi i Dag Auditeur Moltke, som vi alt mødte i Wildbad. Den sidste Aften der troer jeg at Edgar især morede sig; jeg præsenterede ham for Storhertugen afWeimar, Fürstinde Lowenstein og flere Damer og Herrer, der blev drukket Thee og en Fru Raben og en anden Diplomat-Frue sang særdeles smukt. - Paa Veien fra Karlsruhe var Edgar fransk talende med nogle engelske Damer, paa hvilke han vist gjorte Indtryk, thi ved Afskeden fik han i Foræring en religiøs Fortælling og et Papir med en Bøn paa, men han tabte begge ud af Vognen og kun Bogen kom ham igjen i Eie. - I Zürick haaber jeg han finder Brev, thi forunderlig nok endnu har han ikke faaet et eneste hjemme fra.

Som et Beviis paa Prællerier her ved og i Schweitz, maa Jeg dog fortælle at vi igaar i et Hotel paa Veien gjennem Schwarzwald maatte for to Stykker Smørrebrød betale en Frank altsaa to Mark. Her er ikke mange Reisende ved Rhinfaldet, Cholera i Basel holde dem borte troer man.

Zürich-den 18 August 1855.

Klokken eet i Middags kom vi her til hvor jeg fandt Brev fra Dem med Indlæg til Edgar, han blev meget glad og sluttede sit Brev, som jeg i Schaffhausen purrede ham til at skrive, det følger her med til hans Moder. Hils Theodor og Valdemar, alle Linds og Drevsen! - Lev hjerteligt vel Deres sønligt hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost