Du har søgt på: +"1855-08"*

Gå til første fund  Tilbage til søgeresultaterne

Dato: 14. august 1855
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonas Collin d.æ.
Sprog: dansk.

276.. Til Jonas Collin. Wildbad 14 August 1855.

Min trofaste faderlige Ven!

igaar lagdejeg to smaa Breve indeni Brevpakken her fra Wildbad, den er rimeligviis sikkert kommet i Deres Hænder, men jeg skriver dog igjen 10 for at gjentage Forretningssagen jeg der kom med, da den er mig af høie­ste Vigtighed - den nemlig, om De vil strax efter Modtagelsen - af dette lille Brev, dersom De ikke alt har besørget det, sende mig til Frankfurth et Creditiv paa 300 Rdlr dansk, (jeg skrev igaar kun om 200 Rdlr og det er ogsaa nok dersom det alt er i Orden, men er slet intet gjort da lad det heller blive 300 Rdlr dansk sat over i preusiske Penge) er der ved min Ankomst intet Brev paa -Posten med Creditiv, da lad et Brev være der som siger hvor jeg i Frankfurth kan strax finde samme; thi de Penge jeg tog med og de to hundrede dansk Edgar bragte strække ikke længer til end vi naae Frankfurth, lad dem endeligt sikkert og helst altforbetids være der, thi ellers vil det være meget piinligt, dog jeg er fuldkommen rolig ind­til jeg naaer Frankfurth am Main og - der som sagt finder Brev og Cre­ditiv poste restante. - imorgen Klokken fem reiser Edgar og jeg fra Wildbad over Durlach til Freiburg hvorfra vi besøge Schweitz og efter dette Besøg gaae vi til Frankfurth, hvor jeg veed at Deres Brev i flere 25 Dage har ventet paa os. I Basel er Cholera, i Genf siger man ogsaa den er! ikke blot paa mig men næsten paa alle Reisende gjør denne rundtom sig udbredende Syge et nedslaaende Indtryk og fordærver Reiseglæden.

- Alle Breve der afsendes efter at dette er kommet hjem, maa gaae til Frankfurth poste restante, da vi intet Sted før har noget ret blivende. Hjertelige Hilsener til dem Alle hjemme!

Deres sønlig hengivne

H. C. Andersen.

i hast!

Tekst fra: H. C. Andersens Brevveksling med Jonas Collin den Ældre og andre Medlemmer af det Collinske Hus