Dato: 1. august 1855
Fra: H.C. Andersen   Til: Signe Læssøe
Sprog: dansk.

München 1ste Juli [dvs. August] 1855

Kjære velsignede Fru Læssø!

Ja, jeg vidste jeg fik Brev fra Dem! og et Brev saa rigt, saa inderligt, som en Moder skriver det! tak for Deres Sindelag mod mig, tak fordi det blev og bliver gjennem mange Aar, og det uagtet jeg saa lidt, saa sjeldent kommer til Dem; det er een af mine Særheder at jeg i de sidste Aar næsten aldrig kommer ud af Porten til Vennerne der, med Jette Wulff har det denne Vinter kun været Brewexling, det er et stort Tab for mig selv, men de virkelige sande Venner tvivle derfor ikke paa mig, det gjør hun ikke, det gjør De ikke! mine Tanker have i den sidste Tid just saa levende været hos Dem og Deres, som De seer i mit Livs Eventyr; at det er tilsendt Dem saa seent forstaaer jeg ikke, allerede for flere Uger siden skulde det have været i Deres Hænder. Tak for den Glæde De udtaler derover, den gjør mig saa vel! naturligviis kommer der vel Eet og Andet De synes mindre om, men jeg troer og haaber at den hele Bog vil runde sig i een god Heelhed og naar De kjender den, da hører jeg fra Dem der om, det er mig den bedste Anmældelse; Deres Brev beder jeg om De vil sende til: »Stuttgart postrestante«, jeg forlader om nogle Dage München og gaaer til Wildbad i det würtembergske for at besøge Eduard og Jette Collin, som med begge deres Børn ere der; hun er meget svag, har hele Vinteren ligget af Gigt-Feber, som hun fik ved at vaage over og tumle med en ung Datter, der denne Vinter døde. Cholera er i Norditalien, min Angest for den er større end hos andre Reisende og jeg opgiver derfor denne Gang at gaae til Rom, jeg veed at med den Stemning jeg har vil det være ikke en Glæde, men en Qval, rimeligviis kommer jeg tilbage til Kjøbenhavn, som jeg første Gang ude forunderlig længes efter, det er - ja, lee kun af mig - som om jeg for en stræng Stedmoder havde udtalt mig og nu er vis paa hun vil holde af mig og jeg længes efter. Dog Billedet er ikke ganske sandt, man har i de sidste Aar været god, altfor god maaskee, hjemme mod mig! Paa Reisen her til, gjennem Nürnberg traf jeg der Kong Max og hans Gemalinde, de boede oppe paa den gamle Borg, der nu er restaureret, ganske i Middelalder-Stiil, jeg blev modtaget saa inderlig, saa hjertelig, vi spiiste i den store gamle Riddersal, Byen ligger dybt nede under; De veed at jeg i Historien: »Under Piletræet«, har skildret den, derom talte vi, om Poesie og Kunst. Her i München har jeg en Deel Venner, blandt Andre den udmærkede, bekjendte Liebig; i Theatret saae jeg igaar Cabale und Liebe af Schiller, hvor det er et fælt Stykke, saa usandt og grelt. - I Schweitz haaber jeg at møde Deres Søn Thorald, hils Deres Viggo ret hjertelig fra mig, jeg kjender ham saa lidt, han kjender mig bedre, men det kan vel komme! bliv frisk og vel! glæd mig med et Brev! Gud glæde og velsigne Dem, som De glæder Deres sønlig hengivne

H.C. Andersen

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter