Dato: 26. juli 1855
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonas Collin d.æ.
Sprog: dansk.

271. Til Jonas Collin. München den 26 Juli 1855.

Min trofaste faderlige Ven!

For et Par Timer siden kom jeg hertil München, hvor jeg strax modtog Deres sidste; kjære Skrivelse, tak for den og alle Efterretninger deri! det glæder mig usigeligt at Einar er kommet i en Vei! hils ham kjærligt. De skriver at Gottliebs nu ere reiste til Silkeborg, det er mig en mindre god Efterretning, da De altsaa maa skrive ham til om mit Forslag og jeg gjennem Dem høre Beskeed, at De allerede har gjort det er jeg forvisset om, og venter sikkert paa Tirsdag Brev fra Dem, men af Forsigtighed skriver jeg nu igjen strax, dersom De ikke har svaret mig paa om Edgard eller ogsaa Einar kommer, til München og paa hvilken Dag, [at] De da strax efter at have læst dette Brev vil skrive det, jeg vil da til i Dag otte Dage kunde erholde Svaret og længer ønskede jeg ikke gjerne, alene at blive her i Byen, hvor Climatet slet ikke er mig godt, og desuden de fleste af mine Venner og Bekjendter borte, i det Kongen og Dronningen opholde sig paa »Borgen« i Nürnberg, nær var jeg reist derigjennem uden at vide det, jeg kom om Aftenen og forlangte at vækkes Klokken 4 om Morgenen da første Tog gaaer Klokken fem, tilfældigviis spurgte jeg om Majestæterne vare paa Hohenschwangau, og da hørte jeg de vare i Nürnberg selv, jeg blev da den følgende Dag, lod sige at jeg var kommet og strax blev jeg kaldet til Taffels, hvor Kongen og Dronningen paa det inderligste og, venligste ønskede mig velkommen; vi spiiste i den store gamle Riddersal, der taltes om min Historie: »Under Piletræet« der spiller i Nürnberg. Om Aftenen gav Byens første General et stort Bal ogsaa der var jeg indbudt. Gjerne havde jeg blevet nogle. Dage længer, Kongen udtalte det, men jeg havde givet Rosenkildes Løfte om at være en bestemt Tid i München, det var alt to Dage over den, - og saa reiste jeg imorges hertil, men Rosenkildes ere ikke komne, det er egentligt dumt med at Aftale Møder. -Jeg frygter nu svarlig at Edgard der vist er paa Silk[e]borg ikke kommer, og at Einar, der nyelig er i Vei, neppe strax da kan faae Ferie! men nu maa jeg vente til jeg hører fra Dem, og derfor, naturlig, vil De strax skrive at jeg senest i Dag 8 Dage har et bestemt Svar, om Edgard eller Einar komme! -

I Leipzig løb jeg om paa flere Hoteller for at høre' om Eduards[,] de vare ikke indtrufne, nu er de rimeligviis reist lige bag efter mig, det kunde have været saa behageligt at have fulgtes ad ;jeg venter at de, efter Deres Ord, indtræffe i Dag eller imorgen til München og jeg seer derfor troligt efter i »Fremdenliste«, desværre staae de Fremmede der først pagen efter Ankomsten, men jeg skulde dog haabe de blev i denne interessante By to, tre Dage; det er ellers en længere Omvei de har gjort til Wildbad end det behøvedes, kortere havde det været over Frankfurth. - Det gjør mig. ondt at høre hvor langsomt det gaaer med Jonnas Bedring, fra hendes Moder hører jeg aldrig.! hils hende, Fru Lind og Børnene.

Indlagte lille Brev til Mad. Anholm er De nok saa god at lade besørge.

- Jomf: Grahn er her i München og dandser i næste Uge, fortæl Einar at jeg iaften skal see i Theatret Freulein Seebach i Joane Eyre; han kjender Stykket.

Breve gaae til mig indtil videre.: München post restante!

Nu Gud bevare Dem frisk og vel! - jeg har det ikke rigtig gpdt, rundt om er Cholera, selv i Magdeburg, jeg føler mig ikke ganske vel og det er en Qval at fare paa Jernbane i flere Timer næsten hele Dage, naar Maven er slet. - Det er meget koldt heri München; jeg gaaer iaften i Theatret med Vinterfrakke!

Deres sønlig hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: H. C. Andersens Brevveksling med Jonas Collin den Ældre og andre Medlemmer af det Collinske Hus