Du har søgt på: +1855*

Gå til første fund  Tilbage til søgeresultaterne

Dato: 3. juli 1855
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Dresden 3 Juli 1855.

Min kjære søsterlige Veninde!

Iaftes kom jeg her til og skriver strax i Dag2999) for at takke Dem for al Deres Inderlighed og Hjerte for mig; den lille Brevdue kom ganske rigtig lige under Møens Klint hvor Skovtoppene stode i Aftenbelysning, det var deiligt Veir, Søen, som et vaddret Baand; allerede Klokken 5 næste Mor­gen naaede jeg Kiel; og blev der kun til Toget gik afsted; halv elleve var jeg i Hamborg og næste Dag fløi jeg, for en Forandrings Skyld, over Ber­lin, men hvor jeg ikke besøgte en Eneste, hvilede mig godt ud i Hotellet og saae Søndagaften en ganske smuk Ballet Esmeralda,3000) efter Victor Hugos »Notre Dame«; den hele Reise frembød Intet der satte mig i Lune, jeg har aldrig, som denne Gang følt mig saa fortrykt, det vil sige, ikke bedrøvet, men lidt fornøiet ved at komme ud; Veien er kjedsommelig, So­len brændte, Støv og Træthed lagde sig over mig, og saa den evige Spør­gen om Pas er mig altid en Plage; først da jeg igaar naaede Dresden, kom i mit gamle Hjem »Stadt Rom«, hvor Alle, selv Portner og Kelner kjende mig og jeg saae venlige Ansigter, følte jeg mig hyggeligere; jeg mærker at det at reise er nu for mig, mere at leve med Mennesker, end at see paa Husene. - I Theatret fik jeg

Madam Birck-Pfeifers »Mutter und Sohn« efter Frøken Bremers »Nabofamilierne«, men hvor det var rædsomt! alt det Originale i Romanen, den svenske Farve og Liv var udvisket; det var ikke den originale »ma chere mere« Frøken Bremer giver, men en flinte­haard Comedie-Madam! nei hvor det Stykke er slet, og saa bliver man lige­som aandelig gjennemkartet og dryppet med Salt og Peber! hu! - iaften skal jeg da høre »Profeten «.3002) - Ved Bordet igaar hørte jeg at der er Cholera i Prag, ja Rygtet fortæller, men det er ikke vist, ogsaa i Töplitz, det ængster mig noget og naturligviis har det allerede virket ind paa min Mave! At ogsaa Phantasus skal have Værelser dernede i det Mad-Svælg, det er lidt underligt. Paa Torsdag3003) tænker jeg at være paa Landet hos Serre's , derfra er i lige Luft-Linie neppe mere end fire Mile til Töplitz, men af Landeveien 10 a 12; dog de onde Magter frygte vel Gud, men de følge ikke Landeveien, som man siger.

Nu har De vel fra Delbanco faaet »Mit Livs Eventyr« og før De skriver til mig, læst de sidste Ark, lad mig saa høre om disse og det Hele, samt hvad Godt Andre sige. Bring Fru Læssøe min inderligste Hilsen! - Saa­ledes som jeg øieblikkelig er stemt, troer jeg at d[er]3004) ikke bliver noget af Touren til Italien, men at jeg i Octobers Begyndelse kommer igjen hjem til Kjøbenhavn.

Hils Deres Broder hjerteligt og kjærligt og naar De sender Deres Søster Brev da siig at det var mig ganske bedrøveligt ikke at faae hende og Kock at see før jeg drog afsted! Lev nu frisk, glad og vel!

Deres broderligt sindede H. C. Andersen.

E. S.

Indtil videre

sendes alle Breve til mig: »Dresden post restante«.

[I Marginen paa 2. Side:

] I Hamborg traf jeg i Hotellet Marmier ,3005) der kom fra Rügen.

[Udskrift ]

Til Frøken Henriette Wulff.

Adresse Capitain i Marinen Chr: Wulff. Ridder af flere Ordener.

Clasens Have udenfor Østerport. Kjøbenhavn.

[Skrevet med Blyant med Henriette Wulffs Haand: Fredag Eftmg Kl. 5.

Da vi nu kom hjem fra en dejlig Tour, traf jeg Andersens Brev. Det er i dette Øieblik det Bedste jeg har, derfor sendes det Dig. Pas mig godt paa det.]

Tekst fra: H.C. Andersens Hus