Du har søgt på: +1855*

Gå til første fund  Tilbage til søgeresultaterne

Dato: 10. marts 1855
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl Reitzel
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 10 Martz 1855

Kjære Hr Reitzel!

Er De ikke saa venlig og god, naar De modtager dette Brev og medfølgende Bog, at bringe samme til Hr Mosenthal, hvis Bopæl De veed; han har skrevet mig til at han alt ved Deres Godhed kjendte den danske Gjengivelse; at jeg først nu sender ham et Exemplar ligger i den strænge Vintertid, man sagde at Pakker og Gods laae saa længe over paa Veien, men nu gaaer Isen og Vinteren, nu kan den lille Bog hurtig naae Dem. - Siig Hr Mosenthal at Stykket til Dato er opført 12 Gange og vilde være givet, vistnok / oftere, var der ikke indtruffet Sygdom i Personalet. Jeg glædede mig meget ved at læse hans kjære hjertelige Brev og skal snart sende ham Brev og Hilsen igjen! siig Alt dette saa livligt og smukt som De nok kan! -

Selv vil jeg haabe De har det godt! bring min venlige ærbødige Hilsen til Deres Hr Principal og hav mig selv i god Erindring. Deres Broder vil vist snart sende Dem et Portrait af mig, han har ladet det gjøre efter en udmærket Daguerreotyp, Tegner har bragt et mageløst liigt og levende Billede frem, og er det eneste af alle der ligne mig, det eneste jeg ønsker adopteret i Verden. Det er iøvrigt bestemt for min danske Biographie, men udkommer / ogsaa særskilt. Snart kommer den danske illustrerede Udgave af "Historier"; den slutter sig i Indre og Ydre til "Eventyr." -

I Mai haaber jeg at kunne flyve ud - det er min Tanke - om Gud vil - at blive hele Sommeren i Sydtydskland og Schweitz og næste Vinter maaskee i Rom.

At Lange skal være Directeur ved Hoftheatret, og at Erik Bøgh, i hans Sted, slutter sig til Casino veed De vel. Bournonville giver os snart en ny stor Ballet, den og de tidligere digteriske smukke, bringer han i Sommeren med til Wien, hvor jeg tør troe han vil gjøre særdeles Lykke. Lev nu frisk og glad, maaskee mødes vi i Solskin og under grønne Træer, naar nu snart den Tid kommer.

venskabeligst

H. C. Andersen

Til Hr Carl Reitzel i Wien. /

[Udskrift:] Hr Carl Reitzel i Wien.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 78, 356-60)