Dato: 14. marts 1834
Fra: Ludvig Bødtcher   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Rom, den 14. Marts 1834

Kjære Ven! Hjertelig Tak for den lille Kjærlighedsbillet fra Neapel; min Fiffighed forbyder at lade den ubesvaret, for idetmindste ikke at give Dig det til paaskud for en fremtidig Taushed. Dog maa jeg ogsaa tilstaae, at Lykken driver mig til at sende Dig og alle Landsmændende venlige Hilsener fra Rom. Tak for Beskrivelsen af dine gode Timer i Neapel, og - langtfra Utak for Efterretningen om de onde: de have bragt os Taarer i Øinene af Latter. Zeuthen maa Du endelig hilse mange Gange fra mig. Dine Smaacommissioner - ogsaa Hertz'es - ere besørgede, og et Brev fra Danmark har jeg afskikket til Ministeren. Posten har ellers Intet ydet. At Du er en Lykkens Reise-Kjæledægge, maa det uformodede Carneval i Rom allerede have viist Dig, og senre Vesuvs varme Modtagelse - men nu allersenest Dronningen af Neapels Reise til Rom, der har til Følge, at Du ikke gaaer Glip af det prægtige Girandola fra Fæstningen St. Angelo, som til Paaske for hendes Skyld vil finde Sted, trods Pavens tynde Finantser. Ogsaa taler man om andre Festligheder, hende til Ære, saagar om et nyt Karneval paa 4 Dage efter Paaske; men det er Sludder natugligviis. - De Fremmedes Antal i Rom formerer sig dagligen, ogsaa til Glæde for Kunstnerne, hvis Udstilling bliver meget besøgt og paa den senere Tid er forøget med adskillige fortreffelige Sager. Ogsaa Petzholdts Landskab er der at see og indtager en høi Rang. Thorvaldsen, som har været upasselig, modtog for nogle Dage siden et Brev fra Collin, hvormed følger en Hilsen til Dig og Hertz. Ellers intet Nyt fra Hjemmet. Thorvaldsens Basrelief Nemesis er nu fuldført og formet: i mine Tanker er det et af hans skjønneste Arbeider; det vil iøvrigt gjøre mig ondt, dersom han, som han har yttret, hist og her paa Basreliefet med Ord vil gjøre sin Idee tydelig. Kan det uden Hjælp ikke udtale sig, vilde det vel ikke være meget værdt som Kunstværk. Vi maae see til at snakke ham derfra; han sætter ellers enten sit Værk eller os for lavt.

Fra Prindsessen har jeg, mirabile dictu, Hilsener. Hun er uendlig lykkelig i disse Dage ved at have vundet et Malerie af Vernet - som tiligemed andre Sager blev sat paa Spil for at hjælpe en herværende fattig fransk Familie. Ogsaa Thorvaldsen gav et lidet Basrelief til dette Øiemed; det blev vundet af en Engelænder. - Da man i Neapel ikke godt kan faae Aviser at læse, saa kommer jeg nok til at skrive Dig en lille een. - I Frankrig, især i Lyon og Paris, seer det broget ud, lutter Emeuter! - I Portugal lader Don Pedro som han regjerer; men han og hans Parties Haab om at forjage Miguel har hidtil været altfor sanguinisk (lutter Ædelstene af Avisudtryk). Dronningen af Spanien smidsker til Paven; men han vil ikke rigtig til at erkjende hende. Vi faae egentlig hende at takke for Girandola, da det upaatvivlelig er i hendes Anliggende, at den neapolitanske Dronning (hendes Moder) er her. - Rusland har bestandig Øie med Polens Emigranter, hvoraf en Deel i Foreninge med Italienere og under Romarinos Anførsel har gjort et forgjeves Forsøg paa at revolutionere Savoyen. Vor Diario di Roma gjør sig skrækkelig vittig derover. Kongen af Holland vil ikke vide noget endnu af Belgien at sige og truer bestandig med at sætte sig under Vand, hvis de kommer ham nær. - Hvad endelig vort lille Danmark angaaer, da venter det snart sin Constitution, saavidt jeg forleden kunde forstaae paa Ciaveri, der rigtignok tilsidst i sit Tydsk plaprede en Deel engelske Ord ind og ende med Toast - Toast! (Gud maa gjette hans Mening!) Af litterarirt Nyt veed jeg Intet, uden at Professor Schleiermacher i Berlin er død.

Hils Nordmænd og Svenske og især alle Danske fra

din

L. A. Bødtcher

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost