Dato: 29. december 1854
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nr. 293. Fra Henriette Wulff.

Classens Have d. 29d Dec: 54. Aften.

Kjære Andersen!

Denne Morgen modtog jeg Brev fra Dem, skrevet i Gaar, lykønskende mig til min Fødselsdag, som - det slet ikke var, dog tager jeg saa gjerne mod Deres Lykønskning just paa den Dag, der er mig ligesaa kjær som min egen Fødselsdag - det var min kjære Henny's [Hans Henrik Koch], vores Alles gode kjær­lige Barn! Men som De kjære Andersen jo slet ikke kjender, og slet ikke veed hvilken Skat og Rigdom vi Alle Alle har i ham! Søster Ida havde haabet at have den Fornøjelse at see Dem til Middag, da De havde svaret halvt lovende; jeg haaber dog det er bedre med Dem, og at De atter kan gaae ud; det plager Dem meget meer end mig, at være en fangen Fugl, men jeg har jo ogsaa saadan en god lang Øvelse deri.

Jeg har i Dag sendt et lang Brev til Fredrika Bremer, hvori jeg natur­ligviis talede meget om Dem, og bragte Deres Hilsen, det vidste jeg dog De meente; maatte jeg ikke nok. ­

Fødselsdags Foræringen maae De altsaa gjemme, men lad mig takke Dem for Deres venlige Julegave, Broder Chr: bragte mig fra Dem for­leden Dag. Skjøndt jeg jo kan, of course, Deres to Historier udenad, maatte jeg dog først

læse dem, og dernæst Carl Bernhards,2877) jeg kan godt lide den, som til deels ogsaa Plougs Digt2878) - men Paludan Møller's2879) - hvad i al Verden er dog det for Noget? Og »Anglomanien« er temmelig under al Critik. Ven Pedersens Tegninger er jo som altid fulde af Liv og Sandhed. ­I Aften har vi en rigtig Snee-Storm herude, det fyger om det gamle Huus, men her er saa hyggeligt og fredeligt inden Døre, jeg sidder ved Lampens Skin og læser om Amerikas store dejlige Slette-Land, og siden - efter Theen, læser Chr: højt for mig af Dickens »a Child's history of England« og Aftnen gaaer ligesaa hurtig, som det øvrige af Dagen er gaaet.

Er der begyndt paa Trykningen af Deres »Levnet«? Jeg har stor Læng­sel efter at læse den. Jeg har vel sagt Dem, at de to Bind Digte ere komne, jeg læser dagligen i dem og finder meget Nyt deri, jeg ikke kjendte, det glæder mig Alt - dog forekommer det mig, det samme [er] Tilfældet med Dem, som med Oehlenschlæger, Göethe og Andre, at Digtene skrevne i den første friske Ungdom ere de allerbedste!! Og det morer mig nu, at min modne Dom stadfæster hvad jeg som Barn næsten, - fandt saa her­ligt. - God Aften, kjære Ven, Gud være med Dem; jeg tænker mig Dem nu - raskere - gladere!

En Glæde for Deres Søsterlige

Henriette Wulff.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost