Du har søgt på: +Det +Kongelige +Bibliotek

Gå til første fund  Tilbage til søgeresultaterne

Dato: 22. december 1854
Fra: Theodor Reitzel   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kjære Hr Professor

Endskjøndt det ikke vil fordyre "En Landsbyhistorie" saa ganske ubetydeligt, om den trykkes i Format som "samlede Skrifter", saa er man dog, forat imødekomme Hr Professorens Ønsker bleven enig om at vælge denne Maade til at trykke det omtalte Skuespil paa. For imidlertid at kunne sælge dette saa billigt som muligt, maa jeg bede Dem tage tiltakke med et Honorar af 100 Rdl for 1000 Expl, tilligemed et Antal fri-Explr efter Deres behagelige Valg, og venter jeg herom at høre nærmere fra Hr Professoren.

Jeg turde maaskee her benytte Leiligheden til skriftlig at gjentage for Dem Betingelserne for den nye illustrerede Udgave af Historierne:

Honorar 800 Rdl og Fri-Ex (20)

Oplag 4000 Expl.

Foruden ovenstående Honorar, som vil blive at betale Begyndelsen af det nye Aar har De endnu tilgode for "Skrifterne"

700 Rdl

De til Hr Møller udlagte Correcturomkostninger vare...19 - 36

Rest 680 r - 60 s

Tilligemed Differencen ved Separat aftrykkelse af "Mit Livs Eventyr. "

Deres hengivne

Th Reitzel

d. 22/12 54.

Imorgen skal jeg have den Fornøielse at sende Dem 10 Exp af Digtene.

Collin. Brevs. X nr. 188.

Tekst fra: H.C. Andersen Centret