Dato: 15. september 1854
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 15 Sept 1854.

Min kjære søsterlige Veninde!

Sildigt iaftes kom Deres Brev og nu strax til Morgen sender jeg Dem denne lille Bouquet Ord igjen, men naar kommer Postbudet med den til Deres Have-Eensomhed? - jeg var ganske sikkert kommet selv, Dagen synes smuk, næsten varm, men jeg har ikke blot fire Ark Correctur for mig, men tillige et Arbeide, af dem der kun er en Hjælp for Nogen og som jeg gjerne gjør, men uden aandelig Udbytte.2847) Jeg længes tidt efter Dem, De var saa hjertensgod den Aften hos Springs, og de to kjære Breve jeg siden fik har saa meget Hjerte, saa megen Deeltagelse at det har gjort mig godt og jeg ret føler hvilket Venskab jeg har hos Dem. I denne Tid hvor jeg ligesom tilbagelever mit Liv, i det jeg gjennemgaaer »mit Livs Even­tyr«,2848) som jeg har kaldt det, gaae saa mange stærke Stemninger gjennem mig, jeg husker saa meget Bittert, saa mange Haardheder, hvor jeg dog har prøvet tunge Søer, men just herved kommer tilsyne alle de klare og gode Skikkelser, hvert deeltagende Smiil og Haandtryk; mellem de trofaste staaer De især og Deres Broder. Hils ham kjærligt!

Jeg kom da tidsnok til Springs, jeg kom snarest for tidlig, jeg indtraf lidt før Kl: 12 for at sige dem Farvel, og da de interesserede sig saameget for Thorvaldsen og kjendte saa lidt til hans Liv bragte jeg dem paa engelsk min lille Skize2849) deraf, hvormed fulgte Billedet af Musæet udenpaa og indeni, de vare meget fornøiede her for og med lidt Veemod sagde jeg de kjære Mennesker lev vel, thi jeg seer dem ikke mere i denne Verden! ­

Vil De hilse dem begge to, sige at de er voxet ind i min Tanke, og naar man der slaaer Rødder, staaer man fast for alle Tider, bed dem heller ikke glemme mig. Til Frøken Bremer skriver jeg snart, men hvor jeg skal finde den Kasse med min Buste hun for 3 Aar siden har glemt her, veed Himlen, maaskee det dog klares og saa skal den seile til hende uden »dyr Vei!« - Lev nu glad, frisk og vel! en smuk Eftersommer har vi jo, det er som en Fata-Morgana-Sommer fra Sydens Lande, Skin eller Virkelighed, den gjør godt.

Deres trofast hengivne H. C. Andersen.

i stor Hast!

Til Frøken H. Wulff.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus