Dato: 22. juli 1854
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonna Stampe, f. Drewsen
Sprog: dansk.

Sorø den 22 Juli 1854

Gud velsigne og bevare Dig for Henrik og alle Dine trofaste Kjære! Gud lade disse Ord naae Dig karsk efter Omstændighed; uventet er Angestens Dag kommet og gaaet over, Du har en Søn, jeg kan tænke mig Din og Henriks Glæde, jeg vilde ogsaa juble høit af Glæde, vidste jeg bare hvorledes Du og Barnet nu havde det. At jeg er i Angest for Dig begriber Du; to Dage er gaaet og ligesaa mange vil i det mindste endnu gaae før jeg, allertidligst, kan høre fra Eder! - Dit Brev til mig var saa mageløst inderligt, saa christeligt godt! o kjære Jonna, tro jeg forstaaer godt Din Siæl og Tanke! Du er langt bedre, langt kjærligere og mere god end jeg er og bliver i denne Verden, hvis Strømninger i Ondt og Godt, farer gjennem mit let bevægede Sind. Din Tro er Dig en Skat, og jeg veed, den er en Guldmønt; taabeligt er det af mig, at jeg vil stride om Præget paa den! jeg maa samle fra alle Sider i Na-/turen for at faae den Skat i Sølv der bliver lige i Vægt med din; og saa kan jeg tale mig heftig tidt, og næsten tænke det: "jeg har Mere!", og du har det maaskee, i Din Guldskat. Til Einar skrev jeg igaar et hjerteligt, venligt Brev, jeg trængte der til, de er slet ingen Fortjeneste at jeg gjorde det. Din Moder havde i sit Brev sagt at naar hun tog ind til Christinelund fulgte Harald med, din Fader tog til Silkeborg, der vilde blive eensomt hjemme, Einar havde ikke Lyst at besøge Poulsens og dog vilde det blive ham trangt i denne hede Tid at sidde hjemme. Jeg foreslog derfor Einar at være min Gjæst paa Klampenborg, saa længe jeg laae derude, det er dog en Afvexling, om han gjør det veed jeg nu ikke! jeg holder saa uendelig meget af Einer og Viggo og det saa forskjelligt, som de selv ere forskjellige og de holde vist ogsaa lidt af mig igjen. - Lev nu vel kjære, hjertensgode, velsignede Jonna. Kys din lille Dreng og siig ham han har en Ven i mig, før jeg endnu har seet ham.

Din inderlig hengivne

H. C. Andersen

[Udskrift:] til Baronesse Jonna Stampe født Drevsen.

Tekst fra: Solveig Brunholm (Microfilmscan 6, 85-86, 88)