Dato: 20. juli 1854
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl Reitzel
Sprog: dansk.

Sorø den 20 Juli 1854

Kjære Ven!

Efter Bestemmelsen og som vi have lovet, skal ved Slutningen af hver anden Maaned udkomme to Hefter af mine samlede Skrifter; de sidste Dage af Juni var Tiden for de to smaa Bind, som indeholde "Bazaren", men nu have vi allerede naaet den 20 Juli, og, saavidt jeg gjennem Aviserne kan see det, er disse Bind endnu ikke omsendte. Det er mig ubehageligt, især da det seer ud, som min Bortreise var Skylden; jeg er imidlertid samvittighedsfuld, efter givet Løfte, vendt tilbage til Danmark sidst i den anden Maaned efter Afreisen; - lad nu endelig de to følgende Hefter, komme til deres rette Tid, ligesom jeg haaber at de her omtalte ikke længer holdes tilbage. I næste Uge har jeg isinde at komme til Byen, uagtet det er en dræbende Varme, men det bliver nok bedst jeg selv snarest tager fat igjen paa anden Korrectur. Hils paa det venligste Deres Moder og Søster og behold venskabeligt i Erindring

Deres hengivne H. C. Andersen.

E.S: Har De snart, fra Lorck, Træklodsen til de illustrerede Historier, det er nok bedst at give ham et "Ryk i Ærmet", enten directe eller gjennem hans Svoger Delbanco. Lad os endeligt, betids, have alt iorden.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 58. 22-23)