Dato: 5. juni 1854
Fra: H.C. Andersen   Til: Theodor Reitzel
Sprog: dansk.

Venedig 5 Juni 1854

Kjære Ven!

først her nede fra Adriaterhavets By faaer jeg lidt Stunder til at sende Brev og Hilsen til Dem. I Dresden var jeg flere Dage og tilbragte næsten en Uge ude paa Landet hos en elskværdig, velhavende Familie, der har Venskab for mig. I Wien søgte jeg strax Deres Broder, han saae særdeles vel ud, var livlig og fornøiet, sit Ophold her syntes han om, og roste sine Kammerater; jeg besøgte to Gange Hr Herold, der, ligesom ogsaa Broderen, var en venlig Mand, og da jeg, som Deres Moder havde paalagt mig, spurgte om hans Tilfredshed med den unge Kjøbenhavner, sagde han at han maatte give ham det allerbedste Vidnesbyrd, Deres Moder bad han, paa det Bedste, at hilse. Hver dag saae jeg Deres Broder og havde den Fornøielse at have ham hos mig i Hotellet den sidste Middag; han var saa elskværdig at følge med ud om Aftenen til Banegaarden, hvor vi sagde hinanden Levvel! Særligt spurgte han efter Alle hjemme og var meget videbegærlig efter at erfare hvis Daguerreotyp det var jeg skulde have bragt ham. - Selv har jeg det ganske godt og møder, som sædvanlig, i Udlandet megen Opmærksomhed og Venlighed. Theaterintendanten i Dresden gav strax mig og Drewsen Plads i sin Loge hver Aften vi var der i Byen, ogsaa i Wien havde vi lignende Indbydelse og i Triest - maa jeg særdeles rose vor Konsul. - Bournonville, sagde ved sin Hjemkomst fra Wien, at han der slet ikke havde mødt mindste Opmærksomhed hos vort Gesandtskab, sligt er jeg nu aldrig vant til, men for første Gang maa jeg ude sige det samme, som han, om Landsmandskabet, - Her i Venedig har jeg mødt en Deel danske, saaledes Professor Marstrand og Kone, Bertouch og Kone, Andreas Aagesen, Capitain Stampe & - Nu gaar Turen over Verona og Lago di Garda ind i Tyrol, om 10 Dage er jeg vel i München. Hils nu paa det venligste Deres Moder og Søstre, bring ogsaa Hr Müller min Hilsen og Tak for den Omhu han viser Korrecturen. Han er vel endnu i Bazarens første Deel? Her er en stærk Varme og idelig Scirocco, der angriber mig en Deel, saa at jeg længes efter Tyrols Bjerge. Alt er vel sundt og godt hjemme i det gamle Kjøbenhavn? Lev nu glad og vel!

Deres hengivne

H. C. Andersen

Hr Boghandler T. Reitzel.

Tekst fra: Solveig Brunholm