Dato: 28. april 1854
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl B Lorck
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 28 April 1854

Hr C. B. Lorck, Boghandler i Leipzig.

Kjære Ven!

Til Hr. Pedersen, som jeg særdeles har bedet om at være flink, og som nok ogsaa er det, har jeg sendt den sidste Rest af Manuskript, hvad som helst af dette, De endnu ikke har, da det ikke er trykt før, f Ex Ib og lille Christine, Klods-Hans etc. har jeg paalagt ham, saasnart han har benyttet samme at sende Dem det til Oversættelse. I sidste Folkecalender af Lose og Delbanco, staaer af mig et Stykke betitlet "Silkeborg", det hører vistnok til noget af det bedst skrevne af mig og da det er en Slags Bouquet af Sagn og Historier om Silkeborg, hvor ogsaa Historien "Ib og lille Christine" foregaaer, kunde det maaskee være ganske [pas]sende at De optog den med i Deres illustrerede Udgave, der er to Billeder til, som Delbanco har, men de ere tegnede af Liebert og ikke af Pedersen, dog det er jo Landskaber; jeg tillader mig at gjøre Dem opmærksom derpaa, men overtaler ikke; i den danske Historie-Udgave kommer "Silkeborg" ikke. Den 11te Mai reiser jeg - vil Gud - fra Kjøbenhavn og er omtrent den 13ne i Leipzig, men mueligt kun nogle Timer, jeg bliver derimod længer paa Tilbageveien; nu vilde jeg gjerne have et smukt indbundet Exemplar af "Historier", nemlig det Hefte der findes i den større samlede Udgave; den er ikke at erholde her i Kjøbenhavn ellers kunde jeg tage den her; maa jeg hos Deres Svigerfader, ved min Ankomst finde samme, thi jeg vilde gjerne forære den bort i Wien og har ikke paa den hurtige Fart Tid til at lade det selv arrangere. Hils venligt Deres Kone og lille Pige og lev frisk og glad, snart, som sagt, mødes vi.

Deres hjerteligt hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus