Dato: 26. marts 1854
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nr. 274. Fra Henriette Wulff.

Sorrento - Villa Nardi. d 26d. Marts 1854.

Min kjære gode Andersen! Da det i Dag otte

Dage er d. 2den April , og Brev sendes hjem i Dag, maae jeg dog ved et Par Ord sende Dem mine bedste hjerteligste Lykønskninger, der vel vilde komme nogle Dage efter, men De vil altid vide at mine Tanker trofaste søge Dem den Dag

med dobbelt Venlighed og Glæde! Gud velsigne Dem! Naar De seer dette, vil De have Chr: hjemme, medens jeg sidder eene tilbage her - ja hvad synes De om mit Mod, thi det er noget gandske Andet, at være allene her

end i Nordamerika eller Vestindien, og jeg har alt fortrudt det flere Gange, hvis det ikke var min Trøst, at Chr: har kundet rejse hjem saa langt hurtigere allene, end om jeg havde været med, dette var jo Hoved-Grunden for mig til at blive tilbage, og haaber med Guds Hjelp, om et Par Maaneder, naar der er Sommer i hele Europa, at flyve hjem af alle Kræfter, under disse urolige Omstændigheder i Norden, er det slet ikke behageligt at være borte, heller ikke er Italien det for mig, som tidligere, baade Climat og Folk ere forandrede, forværrede , og har man seet og kjendt den nye skjønne friske Verden, Natur og Mennesker, mod Vesten, vil det slet ikke mere smage her! - Nu sidder jeg her i Sorrent, det er en skarp bidende Kulde, med Snee paa alle Bjergene bag Vesuv og Neapel, ja paa de lave Bjerge mellem dette og Castelamare; jeg har en dejlig Havesal ligeud til Havet, til Golfen med Neapel lige overfor, men skjøndt det brænder Nat og Dag i Kaminen er jeg aldrig varm, om Sommeren vil her været herligt, men ikke endnu. Vesuv er yderst rolig i denne Tid, om vores Fart op til Krateret, vil Chr: fortælle Dem, og bringe Dem en lille Hilsen fra det og mig i nogle af dens Frembringelser; har han givet Dem en lille Æske Lave og Sligt d 2den April? Vesuvs present til Deres Fødselsdag! Der er man og forstyrrer mig; mit lille sorte Æsel staaer for Døren og venter at jeg skal gjøre en lille Ridetour. Man maae ikke engang lade et Æsel (Meyer i Rom vilde sige en

Æsel) vente paa sig, Farvel, siden meer. ­

Aften. Min Ridetour var brillant, op til Ruinerne af et gammelt Klo­ster, Il deserto, kaldes det nu, da det staaer øde og er en halv Ruin, det er paa det højeste Punkt her i Sorrent, man seer Capri ligge ved sine Fødder, og Amalfi Bugten paa den eene Side, som Neapels paa den anden, kan De tænke det maae være et herligt Panorama? Jeg sad en Time oppe paa Muren om Klosterhaven, plukkede Violer i Haven og reed ned igjen, i det hele 4 Timer i Sadlen. Jeg har boet her med nogle meget elskværdige engelske Damer, Lady Williams og Mrs. Mongomery, der begge ere store Beundrerinder af Dem, destoværre tage de idag til Capri, jeg vil savne dem her i min Eensomhed. - Jeg tænker at den engelske Flaade passerer Kjøbh: d 2den April , men først haaber jeg at Chr: er kommet hjem om Morgenen, at han kan see den, - og omfavne Dem for os begge! Hvor det gaaer rask fra Haanden med Trykningen af Deres Skrifter, det er her­ligt, som ogsaa at Pedersen gjør Tegninger til Deres »Historier«. Hils ham venligen fra mig, det er et

af de Mennesker i denne Verden, jeg sætter meest Priis paa! Fortæl mig Noget om hans compositioner. Og nu Levvel, min kjære fortreffelige broderlige Ven, Gud velsigne Dem! Snart haaber jeg at høre egenhændig fra Dem. Hils Ørsteds meget fra mig, og tænk De ofte paa Deres fjerne, men altid lige trofaste systerlige

Jette.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost