Dato: 12. marts 1854
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Nr. 273. Fra H. C. Andersen.

Kjøbenhavn den 12 Marts 1854

Frøken Henriette Wulff

i Neapel.

Min kjære søsterlige Veninde!

Et Par Ord maa De dog iaften have fra mig, det er allerede længe siden jeg skrev, thi jeg har været stadigt paa Bal, til Fest, ved Carneval - ak! jeg er ganske carnevalsslidt; ødelagt, overanstrænget - men Alt i et godt Øiemed, i det mindste det sidste Arangement,2808) der som De veed er til Indtægt for Kunstnernes Enkekasse, ved det var jeg jo ifjor den meest energiske2809) og saa skulde jeg med iaar igjen, men gik lidt modløs der til og er virkelig blevet overanstrænget, nu er det imidlertid heldigt overstaaet, Himlen være lovet. Vi leve her i Spænding om den forestaaende Krig, vi ere jo rigtignok neutrale, men hvad ere vi Mennesker i al vor bedste Sik­kerhed! i Dag, troer jeg, forlader just den engelske Flaade Engeland,2810) den og een fra Frankerige komme til Østersøen, det skal være den største der fra Verdens Skabelse har viist sig samlet paa Vandene; det vil blive stor­artet; imidlertid stikke nok de største Skibe saa dybt at de ikke kunne gaae gjennem Sundet, men maa gjennem store Belt, vi faae altsaa ikke det storartede Skue her heelt med Flaaden; Gud veed hvad Sommeren bringer os! men det er godt at den gode gamle Gud lever, ham har man dog altid at holde sig til og vil han, saa lægge nok Stormene sig og vi faae Ro og Fred - Fred over Landene. - At dog Menneskene ikke kunne blive menne­skelige, Fred, Fred vil jeg! - imidlertid under al den Alvor og de rullende Søer, have vi Selskaber, Fester, Baller og Maskerade, jeg er i en Hvirvel denne Vinter og bliver indbudt overalt. Af Glands Punkter, var da forleden et stort Bal hos Landgrevens, kort efter kom en smagfuld Maskerade hos Prindsen af Hessen,2811) der var en Musketeer-Qvadrille, fra Louis XIVtes Tid, som var høist smagfuld. Der var Optog. Landgreven var Doge, Fru Zeuthen2812) Dogeressa. Irgens-Berg2813) forekom mig at være den som bragte den bedste Maske, han var Dame, klædt kun i Aviser, men det hele var saa smagfuldt, saa elegant, Hatten en complet fransk Dame-Hat af Ber­lingstidender, Parasollen af Mode-Journaler, Mantille og Kjole af franske Aviser, det var superb! - Mindre hældig fandt jeg Grev Tramp2814) som Dame, jeg finder det ikke passende i sligt Selskab at være dameklædt, ganske som andre Damer, naar man er Mandfolk. - Det Hele var høist elegant, kostbar, glimrende, Atlask og Fløiel, men stille - i Modsætning her til stod »de unge Kunstneres Carneval« i Phønix,2815) de havde indviteret mig og et Par Professorer ved Academiet, her var ikke elegant, men over­stadigt lystigt, hele det virkelige Orchester var klædt som gamle Kjærlin­ger. - Naturligviis var her ingen Damer, men Herrerne mødte selv som Baldamer, alle med Skjæg og med Cigarer i Munden, der var en skrække­lig Røg i Balsalen. En Maske forestillende en Ladegaards Lem, med søn­derrevne Buxer, var lidt for gal, men ganske udmærket var et Tog af Dyr fra Reineke Fuchs,2816) der var en Hane, en Fisk med Svømmebuxer, en Papegøie, Løven, Tigeren, og alle med Instrumenter, de opførte en heel Telegraf-Gallop af stor Virkning; ved Bordet bleve flere Skaaler udbragte og mellem disse min, som Gjæst, med stormende Hurra. - I Torsdags2817) havdes Kunstnerkarnevalet i Casino hvor jeg var een af Bestyrerne,2818) Abrahams var Formand, men lige saa elskværdig og behagelig han er i SelskabsLivet, saa lidt practisk virksom var han under hele Arangementet, saa at jeg næsten overanstrængede mig og var naturligviis vred; det er imidlertid gaaet godt, vi have faaet en Indtægt til Enkerne, og det Hele havde noget elegant festligt; især gjorde Lykke en Idee af mig, som Profes­sor Jensen lod udføre, det var idet vi forvandlede Pergolaen i Casino til en Have, hvor hans deilige Blomster-Transperanter prangede mellem levende grønt, mat belyst af Tulipan formede Lamper, var der anbragt tæt ved Vandspringet fire store Palmetræer som hvælvede sig over det. Alle Trapper og Gange vare belagte med Tæpper, Landsoldaten,2819) Jægeren med Tigeren,2820) Holberg og Veyse etc. vare i Gibs Afstøbninger. Paa Scenen gaves en Indledning2821) af mig med Fru Carneval og hendes Hof, jeg havde dernæst leveret Sang til Lunet og Skjønheden, skrevet en Carne­vals Scene om disses Hyldest, Hr Sørensens Bemærkninger, Humeuret, en Guldgraver Sang, kort jeg sled mig op, der var flere andre Arangement, ja vi havde saagar indbudt det geniale Dyre-Optog, der kom, men aligevel var der intet Liv, Folk satte sig stille hen og spurgte: »hvad kommer der nu?« Jeg talte med Folk der fra Klokken 9 til 2 ikke havde forladt deres Bænk, de vilde alle see , men ingen vilde gjøre noget og saa sagde de,: det er uhyre elegant, nydeligt og gentilt, men her er ingen Liv! - »Hvad kommer der nu?« - Det er ikke mueligt at faae Carneval her. Nu skal paa Torsdag Studenterne2822) have deres, de have blandt Mere betænkt at give to Kome­dier, som de kan sidde i Kostume og see paa, det passer bedre troer jeg og de unge Kræfter have Liv. - I denne Uge skal jeg til 6 Baller og 5 Mid­dags Selskaber - jeg er døende derover! Lev velsignet og glad.

Broderen.

[I Marginen paa sidste Side: ] Deres trofast hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter