Dato: 19. januar 1854
Fra: H.C. Andersen   Til: N. C. L. Abrahams
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 19. Jan 1854.

Kjære Professor Abrahams!

Siden den Aften jeg var hos Dem og til for to Dage siden, har jeg stadig været lidende af Tandpine, nu haaber jeg at den er tøet bort; De har eengang for alle været saa elskværdig at sige mig, at jeg nok imellem - jeg skal ikke misbruge Deres Godhed - tør, naar jeg er i Sprog-Nød ty til dem. Jeg fik sidst i December et smukt Brev fra Geheimeraad von Doeniges i München nu har jeg netop i Dag otte Dage faaet et lignende igjen fra ham, ligesom ogsaa et fra Kong Max, og det ligger mig paa Hjertet at sige min Tak herfor. Er De nu ikke saa god, i løbet af nogle Dage, at gjengive mig de to smaa Breve, jeg her lader følge med, det vil sige gjengive dem i det tydske Sprog; Kongens og v. Doeniges sidste Breve ligge med her i Brev-Pakken, det kan maaskee interessere Dem at læse disse, men vil De være saa venlig at lade mig erholde dem tilbage igjen. Kommer jeg i Sommer til München skal jeg derfra bringe dem "Haandskrifter". Min hjerteligste Tak og Hilsen, ogsaa til Deres Søster og Børnekredsen.

Deres meget hengivne H. C. Andersen

E.S: I Schmidts tydske Literatur-Historie, to Bind nyelig udkommen staar der en Deel om Øehlenschlæger, Hertz og H. C. Andersen, De skulde dog læse det. Til Hr. Professor, Ridder af storordenen & Abrahams.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus