Dato: 10. december 1853
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Nr. 265. Fra H. C. Andersen.

Kjøbenhavn 10 December 1853.

Til Frøken H. Wulff.

Min kjære søsterlige Veninde!

Dette er mit fjerde Brev, dette faaer De vel; De seer hvor udholdende jeg er og mit Navn ligesom Deres Søsters, bør understreges tre Gange, naar De understreger Lieutenant Rothes2705 eengang fordi han skrev som De bad ; vi skreve ogsaa og ganske som De bad, Nürnberg, Como, Genua, men naar De ikke giver Besked paa Posthuset, i det De før den bestemte Tid flyver afsted, saa faaer De jo aldrig Brevene, det er ret kjedeligt med det i Nürnberg, det var just et Brev fra mig jeg ønskede De skulde have faaet og strax faaet; jeg sagde nok til Deres Søster at det kom for seent, men hun svarede at De havde bedet om det til Nürnberg. Rothe har det Held at hans eneste Brev sendtes strax til det Sted hvor han troede De blev en Maanedstid. - See det var den Tale! skriv nu til Nürnberg og faae Deres Søsters Brev med mit. - De er da nu i Neapel, Amalfi eller der omkring, har deilig klar Himmel og varmt; vi have en fælt slimet Taage, vaat og raat jeg gaaer altid med Mave-Smerter og er gnaven. Delbanco & Loses Folkecalender er udkommet, deri er et smukt Digt af Ploug over Oberst læssøe;2706 Maleren Læssøe2707 reiser i Dag herfra til Rom. Stampes hører jeg ere for Øieblikket paa Sicilien; De er altsaa istand til senere at mødes med dem i Neapel. Christian Stampe2708 søger nok om at komme i Asterisk Tjene­ste. Vor Minister i Brüssel Coopmann,2709) veed De vel, er død. Classelotte­riet blev trukket i Søndags,2710) jeg fik ikke de 50000, jeg fik aldeles intet! ­Holbergs »den Stundesløse« er blevet udpebet i Hamborg, Publicum vilde ikke engang see Stykket ud.2711) Aviserne sige at Charles Dickens er paa en Fodreise i Italien.2712) Af Clara Raphael2713) udkommer til Juul en ny Bog. ­Det mellem Hamburg og Hult farende Dampskib »Marschall« er gaaet til Grunde med Mand og Muus i Nordsøen.2714) Jenny Lind har igjen ladet sig høre, hun er traadt op ved sin Mands musikalske Soirée i Dresden.2715) Alexander Dümas Søn har skrevet et stort Drama der gjør en svær furore i Paris.2716) Thalberg2717) har faaet det Hverv af Keiseren af Østerig at com­ponere en ny Opera til Formælingsfesten. Dette er alt hvad Nyt jeg har kunnet samlet - Hils Broderen og glæd mig snart med et langt godt Brev og at jeg veed De er frisk og fornøiet.

Deres broderlige Ven H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter