Dato: 30. november 1853
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Nr. 264. Fra H. C. Andersen.

Kjøbenhavn den 30 November 1853.

Til Frøken Henriette Wulff i Africa!

rimeligviis boende paa een af de første Oaser i Sahara, eller mueligtviis paa Cap eller ved det røde Hav! - Det er Adressen til Udskrift paa Brevet, jeg veed aldeles ikke hvor hen det skal sendes, De jager med Fugle-Flugt til de varme Lande, men hvor? Jeg skrev til Nyrenberg, jeg skrev til Como - forbi, forbi! De var længere mod Syd og er nu bestemt over Middelhavet; jeg kunde jo sende dette mit Brev til Africas første Pyramide, dersom der var en Slags Posthuus, thi det er jo i sin Orden at practiske Reisende ved hver Hovedstation de forlader giver paa Posthuset Adressen til det Sted de tager til og saa faae de Brevene, som komme; men »første Pyramide« er ikke Posthuus, der er ikke engang ansat nogle Strudser, som kunne Abe om med Brevene. Jeg giver altsaa dette mit Brev i Skjæbnens og Deres Søsters Haand, og saa faaer De det nok, det er Nummer 3 af mine Breve, og De faaer det idetmindste naar De igjen er her hjemme i Kjøbenhavn, hvor der er meget godt, f Ex Henny, Worsaa, H. C. Andersen og gamle Minder - Men Herre-Gud hvor er De dog i Verden? Dog aldrig paa Corsika? Er der varmt nok! det hjælper ikke man selv er varm, for Napo­leon, han er død, Climatet lever. - De skulde have blevet her hjemme, væ­ret patriotisk og frosset inde. Nu er De borte fra meget. Italienerne2686 ere komne jeg var henne til »Ernani«, første Forestilling, Publicum (General­krigskommisair Viborg2687 var mellem dette,) udtalte sig i Henrykkelse, char­mant, superbe - jeg gik efter første Act. - Tenoren2688 var saa spinkel at jeg troede det var en Dværg paa Loftet, der sang med Stemmen lagt i elleve Servietter, noget mere smaat har jeg aldrig hørt! det var nydeligt! sagde Godtfolk.2689 Nu kom Primadonna!2690 hun tog Stemmen fra 7 Degne, sagtens fra en der var som Hvidsken fra en Skriftestol, hun gav et Vræl, saa jeg blev nerveus og gik fra den deilige Musik, som Naboerne sagde. Saa har vi faaet et bibelsk Drama, Ruth.2691 Christian Winther siger at det er af Flyve­postens Meyer,2692 jeg siger at det er af en Digter, men kjedeligt. Her Høedt gjør ingen Lykke deri, ja et Par Blade har angrebet ham og nu tør Mange ikke klappe for ham; han spiller det ligesaa godt, som saa meget Godtfolk have været henrykt over, men uskjøn er han deri! dog det skal være med Overlæg; Stillingerne ere tænkte og Ordene ere tænkte, men de komme jo lidt i Utide, det ene før eller efter det andet og ikke i een Gydning.2693 Her er i denne Tid et ganske udmærket Diorama,2694 det fortrinligste jeg har seet, især Prospecterne af Venezia; man troer at være paa Stedet. - Frøken Bremers Bog2695) er nu endelig kommet her til, Mathilde Ørsted har faaet den sendt; snart læser jeg den. Delbancos Folkekalender2696 udkom igaar, en lignende er udkommet fra Kittendorf2697 og een fra Flinch,2698 nu forkyn­des en Fjerde: af anonyme unge Digtere.2699 ­

Kjøbenhavn den 1ste December 1853.

I dette Øieblik lod Deres Søster mig læse det Brev hun imorges2700 har erholdt fra Dem i Spezia, naa, saa der er De! »et ego in Arcadia«!2701 jeg var der paa min første italienske Reise,2702 der er meget deiligt! - men De vil igjen afsted om 14 Dage, saa vil De da heller ikke der faae dette Brev, thi fjorten Dage og nogle flere maa der jo gaae hen medens Deres Brevdue flyver hjem til Danmark og vi der, selv om vi samme Time udsender en ny med Svar, vil kunde naae Dem. De har altsaa hverken i Nürnberg eller Como givet Ordre paa Posthuset, at naar Breve kom skulde de sendes efter, ellers havde De Brevene nu! - Det er lidt trist for os at skrive saaledes ud »i den vide, vide Verden!«2703 - Dog naar De kun er frisk og glad, det er Hovedsagen, det er mig nok, de skrevne Blade »lad dem flaggre, som de vil!«2704 tænk venlig paa mig, og om jeg ikke faaer Brev, saa nævn mig dog mellem de, som De sender Hilsener til - en hjertelig god sendes herved til Dem og Broderen.

Deres trofast hengivne H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter