Dato: 18. november 1853
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Nr. 263. Fra H. C. Andersen.

Kjøbenhavn 12 [c: 18.] November 1853.

Frøken Henriette Wulff

Min kjære, søsterlige Veninde!

De er ved Comersøen, Skade at De her hjemme ikke saae og hørte Glæsers og H. C. Andersens: »Brylluppet ved Comersøen«,2672 saa havde De allerede forud vidst hvorledes der var. Jeg vil haabe at Solen skinner, uagtet det rigtignok er Nord-Italiens Regntid; De sidder under Viinløv, ved smaa Cypresser og seer Bjergene bedækkede med Snee. Mit tidligere Brev har De nu modtaget; Deres Søster lod det efter Deres Bestemmelse gaae til Nürnberg, jeg forstod ikke at De kunde blive der indtil Brevene indtraf og De blev da ikke heller, dog synes mig De blev lidt for kort og det gjorte mig ondt at mit gamle gothisk-snirklede Nürnberg tiltalte Dem saa lidt. Imidlertid glædede det mig at hvad Jernbanerne angaaer, maatte De dog sætte Tydskland over Amerika. - Jeg vil nu haabe at den Taage, som fulgte lige til Lindau, der løftede sig at De kunde see denne Byes deilige Beliggenhed og at De senere paa Reisen over Splügen havde klart Veir, ellers var det til at fortvivle over. Tak fordi De saalænge gjemte min Bouquet og at De gav den til Bodensøen, nu dandser den maaskee ned af Rhinfaldet, eller hvad der, efter Folketroen er mueligt, skyller op som Tang i Sverrig paa Wetterns Bred.2673 De husker at den Tro gives at Boden­Sø og Wettern staae i Forbindelse og at man træffer paa deres forskjellige Bredder opskyllet Tang fra disse deres fjerne Hjem-Lande. - Tak fordi jeg venlig er i Deres Tanke, lad mig nu ogsaa snart høre fra Dem. Her hjemme er intet Nyt, at fortælle, det maa meget smaat plukkes sammen; Øehlenschlægers Fødselsdag stod i Flyveposten et smukt lille Vers til Erindring om Digteren,2674 hvo der har skrevet det veed jeg ikke, men da det vist udtaler Deres og Deres Broders Tanke, som saa Manges, saa har jeg klippet det ud og lægger det her under Vingen paa min Brevdue. ­

[RED: Her to billeder, h.h.v et billede af Henriette Wulff, malet af Aug. Schiøtt 1853; og et billede af Christian Wulff, et litografi efter Daguerreotypi.]

I denne Tid er her en østerisk Digter Baron Klesheim,2675 der læser smukt op sine i østerisk Dialekt skrevne Smaadigte, som ligne Christian Winthers Træsnit. Imorgen har Musik Foreningen sin første Store Konsert,2676 hvori gives en Deel af »Messias« og af »Aarstiderne«. - Cholera er endnu slem paa Skagen.2677 Fru Jerichau har faaet sig en Datter.2678 Høedt gjør aldeles ikke Lykke, i »Den hemmelige Agent« ;2679 og det gaaer nu ud over Stykket, naar hans Beundrere tale. - Her var i Byen nyelig megen Snak om at vor Ven Worsaa var blevet forlovet med den smukke Frøken Berregaard,2680 men der er aldeles Intet derom, jeg har spurgt Worsaa ad, og hele Histo­rien er lavet ved at han er gaaet med sin Søster under Armen og hende har Folk taget for Frøken Berregaard, der jo har tilbragt to Sommere hos Grev Rantzaus i Fyen.2681 I Dag spiiste jeg med ham paa Restauration, og han fortalte mig at han havde Tab og ikke Udbytte af sin store engelske Bog2682 Han har betalt 40 Pund for at faae den oversat og nu da Boghand­leren gjør Afregning med ham og de to skulde dele tilfalder der kun Worsaa 30 Pund, saa at han har Tab selv af 10 Pund; og imidlertid er hele Værket næsten udsolgt; jeg kan ikke faae andet ud, end at Boghand­leren ganske galt har arangeret det Hele! Fra Ørsteds har jeg mange Hilse­ner til Dem, de ere alle vel. Jeg selv sidder i Correctur op over Ørene,2683 men lider stadigt af Ud-Vee, denne Gang er det Længsel efter Rom. Det er nu bekjendt at den nye Barselstue er af H. C. Andersen. Det morer mig at Etatsraad Kirstein2684 engang hos Eduard Collin sagde, at det var for­underligt at man kunde sige at Andersen havde skrevet et saa ypperligt Stykke; jeg sendte ham da et Exemplar og fik Jette Collin til at skrive foran deri. - Abrahams fortalte mig da at Kirstein skulde eie en Haand­skrift af Forfatteren til den nye Barselstue. - Han havde megen Lyst til den.2685 Verden er moersom! - Nu hilser De den kjære Broder fra mig, trykker kjærligt hans Haand og faaer ham maaskee til at skrive mig til; i forgaars havde jeg Besøg af den prægtige Henny, han bragte mig i Present fra Fru Kerr nogle smukke Lysbilleder fra Rom, det var venligt af hende. Men nu lev hjerteligt vel.

Deres broderlige Ven H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter