Dato: 30. november 1833
Fra: Jonas Collin d.æ.   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Min kiære Andersen

Ved Deres Afreise bad De mig om, at sørge for, at Deres to Vaudeviller, som Theaterdirectionen havde forkastet, kunde komme under ny Bedømmelse og om muligt vorde opførte. Da denne Sags heldige Udførelse naturligviis maatte være forbunden med mange Vanskeligheder, saa har jeg hidtil udsat den, i Forventning at der kunde indtræffe noget, der kunde lette Hensigtens Opnaaelse. Dette er ikke skeet. Jeg henvendte mig derfor directe til Justitsr. Molbech derom. Men Resultatet var, at da alle tre Directeurer havde været enige i Forkastelsen, saa kunde han, med den bedste Villie intet giøre for Deres Ønskes Opfyldelse. Han foreslog mig at adspørge Heiberg, om han kunde give noget Raad til Stykkernes Omarbeidelse saaledes, at de kunde ventes at vorde antagne. Da jeg allerede, førend jeg fik dette Raad, havde tænkt paa at bede Heiberg, paa hvis Dom om slige Arbeider, ieg sætter megen Priis, at sige mig hvad han mente om disse Stykker, henvendte jeg mig strax til ham desangaaende. Sin Mening har han forfattet skriftligen, og denne sender jeg Dem herved. Tænk nu alvorlig og besindig over Sagen, og skriv mig saa ved Leilighed til desangaaende - Til Deres Agnete har Edvard ikke faaet nogen Forlægger; han udgiver den nu paa Deres Forlag, og samler Subskribenter; gid den maa møde ikke for strænge Bedømmere; thi Formen, kiære Andersen; den af Dem ikke noksom agtede Form, lader mange Ønsker tilbage. Strax efterat Edvard havde skrevet sit sidste Brev til Dem, modtoge vi Efterretningen om Deres Moders Død. Derom er De formodentligen siden underrettet, og har altsaa nu fattet Dem ved en Efterretning som maa ryste en god Søn! Brøndsted sender Dem ved mig en venlig Hilsen. Louise beder mig sige Dem, at det er en Skam, De ej har skrevet hende saalænge til, Ingeborg og min hele Omgivning lader Dem ligel[edes] hilse. I Gaar blev Profes. Jens Møller begravet, efter adskillige Ugers Sygdom. Vore Landsmænd i Almindelighed sendes min kiærligste Hilsen, in specie Thorvaldsen, som jeg nylig har tilskreven, Petzhold, Christensen og de flere, som have mig mere og mindre kiær. Hertz er formodentlig nu i Rom; i Gaar havde jeg Brev fra ham fra Florentz; i Henseende til ham beder jeg Dem glemme alt det Gamle. Lev nu vel, min gode, kiære Andersen, og lad os snart høre fra Dem.

Deres Dem faderlig hengivne Collin

Kbh. d 30 Nov 1833.

Tekst fra: H. C. Andersens Brevveksling med Jonas Collin den Ældre og andre Medlemmer af det Collinske Hus