Dato: 31. august 1853
Fra: H.C. Andersen   Til: Otto Herman Delbanco
Sprog: dansk.

Silkeborg den 31 August 1853

Kjære Ven!

hjertelig Tak for Deres Brev og tak for de senere tilsendte "gesammelte Verke"; vil De ikke nok lade medfølgende Brev til Deres Svoger, Hr Lorck, ved første Leilighed komme i hans Hænder. Det er mig om at gjøre snarest at erholde den danske Reisebog, som af, jeg troer Fristrup, udkommer i sex Hefter om Aaret, den har et guult Omslag, hvorpaa er aftrykt et Danmarks Kort, med Byernes Afstand fra hinanden, den koster 12 Sk. naar man kun tager et enkelt Hefte; forstaaer De mig ikke nok efter denne Opgivelse; jeg ønsker det senest udkomne Hefte, men jeg beder Dem om, at De endelig, strax efter dette Brevs Modtagelse vil sende mig Heftet i Ktydsbaand og saaledes lagt, at især Omslaget med Kortet paa lider mindst; det er mig om at gjøre at faae samme til Silkeborg nu paa Mandag, den 5 September, da den følgende Post hertil, indtræffer først Torsdag, og da er jeg, om / Gud vil, reist her fra. Send mig altsaa strax Heftet, da har jeg det paa Silkeborg Mandag. - Den Skildring jeg har givet af Silkeborg, tiltaler meget her paa Stedet, hvor man kjender Enkelthederne, og altsaa kan dømme om Sandheden, jeg vil ogsaa troe at de som slet ikke kjende til Silkeborg faae ved det givne Billede Interesse for samme og jeg haaber at det skal høre til de bedre Bidrag i Deres Nytaars Gave. - Med Hensyn til Hr. Bærenzens Tegning, da kjender jeg slet ikke denne, men det bliver vel tidsnok, naar jeg kommer hjem, at see den. Hvad Fabriquen angaaer, da har, som jeg nok tidligere har mældt, Hr Chr: Drevsen paa Strandmøllen, to Malerier der viser denne. "H. C. Andersens Bænk", som De nævner, ligger særdeles malerisk, men Udsigten er næsten i Fugleperspectiv, og hvad der her er slemt, vi have Ingen, som tegner, kunde jeg selv gjøre det, da kjørte jeg strax derud og gav Dem den, nu bliver det kun med Ord jeg kan give Dem Stedet, uden at jeg dog vil nedskrive Navnet. - Jeg længes særdeles efter alle mine Kjære i København, og mener ogsaa at jeg nu der / maa være lige saa sikker for Epedemien, som her, hvor vi kun ere nøgle Mile fra Aarhuus, der og i Aalborg er stor Dødelighed. Og nu lev vel kjære Ven! gid at vi snart glade maa sees. Bring Deres Frue min Hilsen, ligesom ogsaa Hr Lose og lad mig være sikker paa at jeg faaer det forønskede Hefte, i Krydsbaand, førstkommende Mandag.

venskabeligst

H. C. Andersen.

S.T. Hr. Delbanco.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 492-95)