Dato: 23. august 1853
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Silkeborg den 23 August 1853.

Min kjære, søsterlige Veninde!

De beder mig, i Deres Brev jeg fik igaar, at jeg strax skal skrive for at De kan vide hvorledes jeg har det, eftersom det er saalænge siden De sidst hørte fra mig, og jeg skriver derfor strax, med Tak og Hengivenhed for Deres venlige trofaste Sind mod mig, uagtet De vist har senere faaet Brev, vistnok modtaget det lige samme Dag De afsendte Deres. Jeg skrev nemlig og afsendte mit Brev her fra Silkeborg den 17 August, har De ikke i Kiel modtaget det og det ikke derfra senere er sendt Dem, da maa det der ligge paa Posthuset, men jeg antager nu at De har faaet det og De veed altsaa indtil Brevets Afgang lidt om mit Liv og mine Stemninger. Naturen herovre vedbliver at være mig den samme deilige store Omgang, som jeg nok endnu længe gad leve med, ja den har netop i disse Dage ved den Blomster-Fylde Lyngen frembyder en forhøiet Skjønhed, desuagtet drager Sind og Tanke stærk herfra og jeg gjør det vist meget snart med. Epedemien tager jo betydeligt af i Kjøbenhavn, jeg vil vist nok kunde vove at tage derover til alle mine Nærmeste. - Jeg længes umaadeligt. Et lille Billede endnu maa jeg dog give Dem fra Silkeborg; De veed at mellem Stedet her og Randers gaae Pramme frem og tilbage, forleden Dag2651 kom her, paa Prøve-Seilads det første Dampskib, meget lille og fladbundet, men dog i Landskabets Omgivelse et Dampskib, det kom som en Cultur-Raket2652 i det urgamle Landskab; jeg laae i den høie blomstrende Lyng og skrev dette lille Digt derom.

Det var, som om Fultons2653 Baad vi saae,

Da Dampprammen kom op ad Gudenaa,

Mod Strøm og mod Vind en Solskins Dag,

Stolt vaiende med sit danske Flag.

Den aanded' et Liv i Landskabets Ro,

Hernede hvor Ørnen i Skovene boe,

Fra Kattegattet ad Gudenaa,

Kan Dansken nu Himmelbjerget naa!

I Dag er her ganske Efteraar, det regner stærkt, og imellem sænke Skyerne sig ned mod Skovhøiderne, her er saa forunderligt grav-stille, men selv i dette Udseende er Omgivelserne smukke. - Jeg skriver ikke mere i Dag, jeg har endnu to Breve2654 at bringe istand, og dette Brev her er kun for at sige Dem at jeg er vel, som man kan være det skildt fra de man ret holder af, uvis endnu om hvad de nærmeste Dage kunne bringe. - Lad mig snart høre fra Dem, skulde jeg være fra Silkeborg naar Brevet kom, man vil da her vide hvor jeg er og strax sende mig det! - Tak Deres Broder for det kjærlige Brev han sendte mig, snart skal han høre fra mig og faae de tilsendte engelske Vers i dansk Kjole, tryk hans Haand »som Ven«, og gratuleer, som »Commandeur af St Anna«. og nu Gud glæde og velsigne Dem.

Deres broderligt hengivne H. C. Andersen.

Til Frøken Henriette Wulff.

Tekst fra: H. C. Andersen og Henriette Wulff. En Brevveksling