Dato: 13. august 1853
Fra: Edvard Collin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

265. Fra E. Collin.

Kjære Ven. Deres Brev har jeg modtaget og jeg seer med Glæde, at De befinder Dem bedre i de nuværende Omgivelser.–Hvor det menneskelige Gemyt er letbevægeligt, seer man netop i disse Tider; som Afvigelserne i Varme og Kulde bringe Thermometer?Søilen til at stige eller synke, saaledes virke de daglige Efterretninger om Cholera paa Indbyggernes Sind, ja, hvad meer er, man kan læse Graderne paa Ansigterne, ligesom paa en Scala. Jeg betragter nu Stemningen som tempereret; for os, i vor Alder, vil den vel neppe meer naae Kogepunctet.

Vi have det i det Hele godt, naar vi tænke os aldeles uden Maver; thi disse ere meget urolige i denne Tid. Skulde De høre en stærk Buldren i Luften, da behøver det ikke at være Torden, det kan godt være Rumlen af 130,000 kjøbenhavnske Maver.

Fader har det godt, saa godt som han uden Beskjæftigelse og uden at have hele sin Familie om sig, kan have det.

Ingeborg beder hilse og sige, at hun ligger endnu og derfor ikke kan skrive.

Augusta beder mig udtrykkeligt at sige, at hun i sidste Uge ikke har kunnet faae Tid til at skrive; hun takker for sidste Brev. At hendes Tid er optaget, kan jeg bevidne; hun passer Huset, maa sørge for sine paa Landet spredte Børn, og holder formeligt Contoir.

Theodor har det meget bedre; han er formelig i godt Humeur. I Mangel af Dem morer han sig med at drille de Andre.

Gottlieb er rask og opretholder med Kraft sin Stilling som pater familias.

Min Jette har nu Christian hos sig; efter Omstændighederne gaaer det godt med dem begge; det er jo et stort Savn for den Sidste, at han efter at have mistet sin Moder, nu ogsaa maatte give Slip paa Jørgen, som i disse Dage er reist til Australien.

Lev vel og bliv borte indtil Cholera er borte.

Deres

Kbhvn 13/8 53.

E. Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost