Dato: 8. august 1853
Fra: H.C. Andersen   Til: Otto Herman Delbanco
Sprog: dansk.

Silkeborg den 8 August 1853.

Kjære Ven!

For en Timestid siden modtog jeg Deres Brev og bereder mig strax paa at besvare samme, uagtet denne min Skrivelse først kan komme her fra Onsdag aften, før gaaer her ingen Post. Jeg havde af mig selv, uden Paamindelse, i denne Uge sendt Dem eet af de Bidrag De skal erholde, men tak fordi De af Dem selv skrev, det var altid en Røst fra Kjøbenhavn, en Vens Røst og De kan troe at i disse Prøvelsens Dage ere mine Tanker altid der. - Jeg lever i en stadig Angest og Uro for alle mine Kjære! Gud lade snart lysere Dage gaae op for os Allesammen.

Det er nu anden Gang i denne Sommer at jeg er paa Silkeborg, min Læge har paa det meest bestemet forbudt mig at komme over til Kjøbenhavn saalænge Epidemien varer og jeg er og bliver da endnu en Tid her paa dette sunde, deilige Sted, mellem venlige Mennesker, som gjerne see mig, vel er vi her kun 6 Mile fra Aarhus, hvor Sygdommen ikke synes at være i Aftagende, men hvor jeg er, føler jeg mig tryg, og - Guds Villie er den bedste! /

Jeg sender Dem her en Historie om "to Jomfruer", synes De godt om den, saa faae Hr. Pedersen til at give et Billede til den, De skal snart faae et større Stykke af mig om "Silkeborg" og De vil ude hos Drevsen paa Strandmøllen finde to Malerier, af hvilke De vist kan faae Lov til at vælge eet til at lade tage en Skizze efter. Jeg anseer Silkeborg, for et af de interessanteste Punkter i vort Land, dets storartede deilige Natur og det, at i vore Dage en heel Kjøbstad skyder op, som var det paa amerikansk Jordbund, giver det en særlig Interesse, og jeg har alt nedtegnet det saaledes at jeg haaber det kan læses med en Slags Interesse og særlig passe for Folkecalenderen. - Dersom det Hefte af mine samlede Skrifter - den tydske Udgave - med Digtene og de dramatiske Sager er udkommet, da send mig det. Fru Drewsen her, beder mig i den Pakke De sender at lade hende faae "Om Cholera af en polsk Lægmand, Priis 12 Sk." - ligesaa "Cholera-Diæt" efter O.L. Bang 2 Sk. - af den førstnævnte Bog fire Exemplarer af den sidstnævnte 8 Exemplarer.

Naar De skriver Hr Lorck til, da hils ham paa det venligste fra mig; spørg om jeg ikke faaer et Par Exemplarer af de nye samlede Værker; hils Hr Lose og andre fælles Bekjendter og bring mig i Erindring hos Deres Frue.

Venskabeligst

H.C. Andersen.

E.S.

Fru Drevsen paa Silkeborg ønsker sig tilsendt en tydsk Oversættelse af "Notre Dame de Paris". (Romanen).

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 488-90)

Silkeborg den 8. August 1853.

Kjære Ven!

For en Timestid siden modtog jeg Deres Brev og bereder mig strax på at besvare samme, uagtet denne min Skrivelse først kan komme her fra Onsdag aften, før gåer her ingen Post. Jeg havde af mig selv, uden Påmindelse, i denne Uge sendt Dem eet af de Bidrag De skal erholde, men tak fordi De af Dem selv skrev, det var altid en Røst fra Kjøbenhavn, en Vens Røst og De kan troe at i disse Prøvelsens Dage ere mine Tanker altid der. - Jeg lever i en stadig Angest og Uro for alle mine Kjære! Gud lade snart lysere Dage gåe op for os Allesammen.

Dette sunde, deilige Sted, imellem venlige Mennesker, som gjerne see mig. Det er nu anden Gang i denne Sommer at jeg er på Silkeborg, min Læge har på det meest bestemte forbudt mig at komme over til Kjøbenhavn sålænge Epedemien varer, og jeg er og bliver da endnu en Tid her på dette sunde, deilige Sted, imellem venlige Mennesker, som gjerne see mig. Vel er vi her kun 6 Mile fra Aarhuus, hvor Sygdommen ikke synes at være i Aftagende, men hvor jeg er, føler jeg mig tryg, og - Guds Villie er den bedste!

Jeg sender Dem her en Historie om "To Jomfruer". Synes De godt om den, så fåe Hr. Pedersen til at give et Billede til den. De skal snart fåe et større Stykke af mig om "Silkeborg" og De vil ude hos Drevsen på Strandmøllen finde to Malerier, af hvilke De vist kan fåe Lov til at vælge eet til at lade tage en Skizze efter. Jeg anseer Silkeborg, for et af de interessanteste Punkter i vort Land, dets storartede deilige Natur og det, at i vore Dage en heel Kjøbstad skyder op, som var det på amerikansk Jordbund, giver det en særlig Interesse, og jeg har alt nedtegnet det, således at jeg håber det kan læses med en Slags Interesse og særlig passe for Folkecalenderen.

Dersom det Hefte af mine samlede Skrifter - den tydske Udgave - med Digtene og de dramatiske Sager er udkommet, da send mig det. Fru Drewsen her, beder mig i den Pakke De sender at lade hende fåe "Om Cholera af en polsk Lægmand, Priis 12 Sk." - ligeså "Cholera-Diæt" efter O.L. Bang 2 Sk. - af den førstnævnte Bog fire Exemplarer af den sidstnævnte 8 Exemplarer.

Når De skriver Hr. Lorck til, da hils ham på det venligste fra mig; spørg om jeg ikke fåer et Par Exemplarer af de nye samlede Værker; hils Hr. Lose og andre fælles Bekjendter og bring mig i Erindring hos Deres Frue.

Venskabeligst

H.C. Andersen.

E.S. Fru Drevsen på Silkeborg ønsker sig tilsendt en tydsk Oversættelse af "Notre Dame de Paris". (Romanen).

Tekst fra: Silkeborg Bibliotek (web)