Dato: 17. juli 1853
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

260. Til E. Collin.

Glorup den 17 Juli 1853.

Kjære Ven!

med stor Længsel har jeg seet imøde fra Dem et Brev, men intet faaet! De begriber hvilken Uro jeg gaar i for dem Alle hjemme, jeg veed ikke selv hvad der er sværest, at gaae hvor Epidemien hersker, eller være langt fra i sine Kjære der.–Der ere Timer hvori jeg formeligt lider, det er som om pludseligt mine bedste Venner i Hjemmet i det Øjeblik vare døde, og jeg kan næsten ikke rive mig løs fra Tanken. Paa Silkeborg faae vi fra Søndag358; til Torsdag ikke Breve og Aviser, det er en lang piinlig Ventetid; Deres Fader og Ingeborg glæde mig imellem med et Par Ord og iaftes da jeg kom her til Glorup fandt jeg ogsaa Brev fra Theodor, der skriver:

»Hvad Dig angaaer, saa maa Du aldeles ikke komme herover, medens Epedemien varer, da Din voldsomme Phantasie vilde gjøre Dig for mod­tagelig!«–Det er nu vistnok sandt, men at blive borte er mig denne Gang en Qval, som aldrig før;–skriv mig endelig til hvorledes De har indrettet det, om Deres Kone og Børnene ere i Byen, om Deres Svigermoder og Chri­stian. Sæt mig lidt ind i Deres Arangement.–Hvad mig selv angaaer, da var der ganske behageligt paa Vilhelmsborg, og høist hjemligt og godt paa Silkeborg, hvor Fabriklivet, den nye By og den mageløse store Natur i høi Grad fyldte mig. Johanna har en særdeles smuk Stemme, der er vel dannet, Madam Stage var villig til at synge, Alle syntes de at kunne lide mig og altsaa havde jeg det fra den Side saare godt. Det var deres særdeles Ønske at jeg havde blevet der den

5 August over, men, seer De, alt i to Aar har det været en Aftale med Moltke-Hvidtfeldt, at jeg denne Sommer indrettede det saaledes at jeg kom til Glorup hans Sølvbryllup, som er den 20 Juli, altsaa paa Onsdag; jeg har maatte holde dette Løfte og forlod derfor i forgaars Silkeborg, tog igaar Morges med Dampskib fra Horsens til Bogense, kjørte saa gjennem hele Fyen og var her paa Glorup iaftes Klokken 8, hvor man paa det hjerteligste toge imod mig; Alt er her blevet mere elegant og storartet indrettet, end det tidligere var, og her findes nu tydske, franske og danske Tjeneste Folk. Til paa Ons­dag, Sølvbrylluppet, og den yngste af Sønnernes Confirmation, er indbudt 1500 Bønderfolk, det bliver en dyr og storartet Fest. Kirken er aldeles re­staureret og Greven har givet til den en god Copi efter Correggios Nat.–

De sidste Dage i August eller først i September reiser hele Familien til Ita­lien, til den Tid vilde De gjerne beholde mig, men jeg har lovet Drevsens at tog jeg ikke til Kjøbenhavn, som de holdt mig meget fra, jeg da hellere skulde komme tilbage til Silkeborg, men nødvendigviis indrette det saa at jeg var der før den 5 August; det gjør jeg rimeligviis nu, bliver altsaa kun henved en 14 Dage her i Fyen, dog om mine Planer i den Henseende skal De, eller Deres Fader, før den Tid faae Besked.

Nu har jeg den Bøn til Dem at De vil'ndash;som De venligt lovede mig'ndash; hæve i Zahlkassen af mit Aarlige, det jeg skal have for Juni og Juli, altsaa 100 Rdlr, af disse beder jeg Dem at gjemme de 50, men derimod, i denne Uge359 sende mig i rede Penge de andre 50 Rbdlr til Glorup ved Nyborg, jeg stoler ganske der paa og haaber ved den Leilighed at faae nogle ven­lige Ord fra Dem, jeg trænger til disse, kjære, kjære Ven!–holdt jeg ikke saa inderligt af Dem, som jeg gjør da lagde jeg ikke saa stor Vægt paa ogsaa360 Ordene.–Skriv snart og godt'ndash;Gud bevare Dem og Deres.

af inderligt Hjerte Deres Ven

H. C. Andersen.

Tekst fra: Helge Topsøe-Jensen