Dato: 18. juni 1853
Fra: H.C. Andersen   Til: Michael Gjørup
Sprog: dansk.

(Udskrift:) Til

Hr Lieutenant Michael v. Giørup.

Sder Lygum pr: Tø(nder)

post restante

Wilhelmsborg ved Aarhuus den 18 Juni 1853

Kjære Hr Gjørup!

Vel blev jeg otte Dage hos Ingemanns i Sorø, men der var en saadan Flugt i Tiden, saa Meget der drog mig bort fra at læse, at kun der fik jeg begyndt paa Deres Fortælling "de to Søstre", her paa Wilhelmsborg der imod, i stille idyllisk Landlighed har jeg endt den lille Bog og det har været mig en Fornøielse at læse den, i det jeg af Hjertet kan sige, De har gjort betydelig Fremskridt; de fleste af Personerne ere anskueligt fremtraadte, om endogsaa kun skizzerede, Etatsraaden er den der er meest uklar, og For­holdet mellem Amalia og Barn ønskede jeg endnu lettere berørt, eller rettere mere beslørede med Poesiens Dækfarver. Marskandiser Familien er aller heldigst og de der givne Billeder lader mig tro, at De har Talent for Hverdagslivets Humor. - Som, sagt der er i denne lille Bog meest Opfindelse, meest Opfatten af Livet omkring Dem og inden i Dem, af hvad De endnu har viist mig; og udvikler De Dem saaledes fremad, da tør / jeg nok spaae Dem Glæde af Deres Digtninger. Tak, fremdeles for Deres venlige Sindelag imod mig; jeg glæder mig usigeligt ved Alt hvad der i Digtningens Rige, hjemme og ude, faaer Liv, seer med Deeltagelse og Forventning paa hver Spire og naar jeg nu veed lidt om Hjerte­laget og Hjerteslaget, hvor det skyder frem, saa bliver min Deel­tagelse endnu større, Føler De virkeligt, som jeg troer, Drift og Trang til at udtale hvad De hører og seer, saa følg kun den indre Stemme, men kun naar den virkelig taler, naar De kan ikke anderle­des og maa! hvad der er virkeligt godt bryder sig altid Vei, det ikke Gode finder man sig ogsaa selv i gaaer Støvet s Vei. Glæd mig en Dag, naar De er i Humeur der til, med et lille Brev. - Jeg reiser om otte Dage herfra til "Silkeborg" hvor jeg bliver en fjor­ten Dage, der vilde det glæde mig om Deres Brev=Due kom, her er smukt og godt, da jeg sidst var her, sang jeg herom:

"Hvor Klostret stod ved Søens Siv,
Bag Hedens Lyng og tunge Veie,
Nu rører sig et virksomt Liv,
De store Møllehjul sig dreie.
En lille Kjøbstad alt her groer,
Mod Aaen Pilene sig bøie,
I Danskens Høiland Ørnen boer
Nær Hedens tusind Kjæmpehøie
Et Stykke Danmarks Dei(lighed)
Er Silkeborg, det maa ma(n. ...
Her Guden=Aa faaer Leiligh(ed)
At see sig om i dybe Sk(ove.....
Nær Aaen Himmelbjerget ....
Det staaer saa fast, som .....
I Mosen Storken kulsort gaa....
Her er saa smukt og .....
Har De læst Hauchs nyeste Bog .....
Jeg har netop nu ogsaa fulden(d ......
de to quindelige Charactere Laura ......
synes mig fortræffeligt skildrede, ....
en sand afrikansk blussende Cactus ....
en Blomst fra Americas Skov=.....
iøvrigt troer jeg det er en .. .....
bringe Trøst og Udholdenhed ......
kjæmpede lent(?)......
Da endnu og ......

Tekst fra: H.C. Andersens Hus