Dato: 15. juni 1853
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nr. 248. Fra Henriette Wulff.

Classens Have d 15 Juni 53.

Min kjære Andersen!

Tak for Deres kjære venlige Brev fra Sorø, jeg læser det ofte igjennem naar jeg længes efter en lille visit af Dem, og betragter det da som en Saa­dan, skjøndt lidt ufuldstændig. Hele otte Dage ere gaaede uden at besvare det og tale lidt med Dem, og maaske er De allerede fra Wilhelmsborg, men jeg tænker man vil sende dette efter Dem, hvor De nu flagrer om i Jyllands Land og Sommerens Glæder. Her er den slet ikke varm, jeg fryser bestandig, lægger ofte i Kakkelovnen; men det er maaske min tropiske Natur der trænger til meer Varme end rigtige Danske. - Her foran mig paa mit Skrivebord staaer Deres Daguerreotyp, det er gandske fortreffe­ligt, en herlig rar Lighed, og lykkedes saa godt, at det seer ud som en Teg­ning af Mesterhaand, det gjør mig stor Glæde, og Alle der see det, ere gandske indtagne af det. - Medens, De kjære Ven, nu vandrer om i Skov og i Mark, paa Hede, ved Floder og Aaer, hvor De fiske, og seer i kort Tid det smukkeste Danmark ejer, kast da et lille Blik her til Deres to Venner, der sidde stille og roligt midt i denne Have, som i et Fad Spinnat, dog snart vil jo den Eene ogsaa tage et lille Tilløb, og det lige over i det russiske Rige, det er nemlig Chr: som De maaske hørte havde faaet Ordre til at føre Dam[p]skibet »HolgerDanske«2567 og bringe den russiske Kejseren present fra Danmark af et batterie Espingoler,2568 som jeg haaber, mellem os, den gode Mand vil bruge mod Tyrkerne og ikke engang ved Lejlighed mod os selv, naar vi ikke ere gandske lydige; dog vil det ogsaa gjøre mig ondt at de skulde bruges mod Tyrkerne, da de dog i Grunden ere meget skikkelige Folk, bedre end mange Christne, til disses store Skam. Jeg haaber det skal blive en heldig og interessant expedition for Broder Chr:, først i July kommer han vel afsted, og bliver vel en Maaned paa den tour, saa jeg seer Dem, før han kommer tilbage. Det vil jo ret blive eensomt for mig, men det kommer jeg nok ud af, og glæder mig meget over at Chr: har faaet den Udkommando. - Alt hvad De omtalte i Deres Brev var mig til stor interesse, jeg skal læse Robert Fulton, for Deres

Skyld, siden De beder mig derom, thi ellers maae jeg tilstaae jeg rigtignok ikke gjorde det, jeg er jo ingen Roman Læser, og hvad Beskrivelser Forfatteren kan give af Amerika, da - kan han jo ikke kjende det Land, naar han ikke har været der, og Hauch's Characteer Skildringer holder jeg aldrig af, de ere mig Billeder vel stærkt collorerede, lidt à la Nürnberger-Billeder, som Børn klippe ud; bliv ikke vred, kjæreste Ven, nu finder De mig ubillig ­men jeg siger blodt min lille Mening. - At den electriske Telegraph gjorde det Indtryk paa Dem, første Gang De saae den, begriber jeg; ja det er skjønt og man bøjer sig dybt for den menneskelige Aand, skabt i Guds Billede. - Jeg er gandske eenig med Dem og deeler Deres Begejstring for den menneskelig[e] Opfinsomhed, jeg har ogsaa følt det stærkt, da jeg første Gang skrev og fik Svar ved en slig electromagnetisk Traad, det var fra Boston til Baltimore, omtrent 300 geographiske Mile, og Spørgsmaal og Svar gik ligesaa hurtig som til og fra Helsingør. Dog hvad der maaske endnu meer opvakte i Øjeblikket min Beundring, var efter en 4 Ugers Sejlads fra Madera til Vestindien, at Navigatoren kunde sige akkurat hvad Klokkeslet vi vilde faae Land i sigte, ved sine Beregninger efter Himmel­legemerne. Ja det er en meget dejlig Verden denne - men tænk saa den Anden, thi hvor herligt end dette forekommer os, er det jo kun at stavre, at famle i Mørke, mod Alt Hiint! - Naa min kjæreste Andersen, herom kunde vi jo nu blive ved at tale i det Uendelige, men det er Tid, jeg slutter dette, og sender det afsted, der ventes paa det, og maa skynde mig, men glæder mig til atter at tage fat paa Pennen for at tale lidt med Dem.

Lev nu vel saalænge, skriv mig endelig meget snart til, det er mig en saa stor Glæde, som De nok veed! Chr: hilser Dem kjærligst; Worsaac meget venligt, han rejste i Gaar til Fyen og haaber at træffe Dem. Alle flyve nu afsted, jeg bliver rolig her til Storken drager bort, saa kommer min tour ogsaa. Gudskelov jeg skal see Dem før!!

Deres oprigtige systerlige Henriette Wulff.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost