Dato: 14. juni 1853
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Nr. 247. Fra H. C. Andersen.

Wilhelmsborg ved Aarhuus den 14 Juni 1853.

Min kjære søsterlige Veninde!

Men hvad er dog det! jeg hører ikke et Ord fra Dem! i gamle Dage var altid et Brev fra Dem den første Hilsen fra Hjemmet, den jeg ude modtog. - Gjennem Lieutenant Lund2555 har jeg hørt at De og Deres Broder, begge vare vel! hvor bliver da Brevduen? De har forvænt mig, at jeg derfor klager er Deres egen Skyld. - Fra Sorø sendte jeg Dem en Skrivelse, den var stilet lige lukt ind i Clasens Have, er den ikke kommet der? - Jeg tog i Tirsdags2556 fra Ingemanns, kjørte lige til Kallundborg og gik i Blæst og Søe med Dampskibet Gerda

til Aarhuus. Om Natten var et Fartøi med mange Heste, der skulde til Holbeck Markede, løbet paa Grund i Fjorden, det maatte vi først faae flot, vort Skib spændtes for, alle Seil bleve satte til paa det der stod paa Grund, og saa gik det, men vi kom en Time senere til Aarhuus, her ventede, ved Broen, Vognen fra Wilhelmsborg og over høie Banker og mellem Skove, hvor Hvidtjørnen blomstrer, som om den var oversneet, kom jeg her til, hvor her er venligt og smukt. - En kjøn Dal med en lille Aae gaaer igjennem Haven, der i og for sig er halv Skov; fra mine Vinduer seer jeg ud over Skovhøiderne lige til Aarhuusfjord. ­Forleden Dag var jeg derinde i Byen til en Dinée hos Capitain Kjærulf,2557 hvor jeg traf Marineministeren Bille2558 og Lieutenant Lund, efter Bordet kjørte de med til Wilhelmsborg og drak Thee her. Med Lund talte jeg om Deres Broder og Dem og sendte Hilsener. Igaar var jeg een af disse lange Toure, som man altid maa gjøre paa Landet, hvor det der er længst borte findes meest seeværdigt, dog var det et Besøg, som intereserede mig; det var hos Præsten Weisner,2559 hvem jeg har kjendt, som ung Student, han har giftet sig med en Baronesse Güldenkrone, en Søster til Kammerherren her, hendes gamle Moder2560 er i Provstegaarden hos hende. Da jeg gik i Slagelse-Skole kom jeg engang til Odense,2561 da saae jeg hende, hun var da en ung livlig Pige og forlovet med den bekjendte Grev Schulenborg,2562 hun har nu grebet bedre for sig, og lever som Præstekonen saa usigeligt lykkeligt; der var i høi Grad hyggeligt, nydeligt og godt i deres Hjem, og en Have saa smagfuld, med Canaler, smukke Græspletter hvor der græs­sede Gjædder, en nydelig lille Lund, et stort Taarn hvor fra man seer ud over Beltet. - I Gaarden selv var et godt Bibliothek, og stor Glæde og Munterhed. Jeg læste med Flid min lille Historie: Alt paa sin rette Plads,2563 og det var virkeligt, som de to Personer i samme, den unge Baronesse og Præstesønnen, her fandt deres Originaler. De syntes meget lykkelige Men­nesker. Den gamle Kammerherreinde,2564 fortalte at i hendes Gaard havde ogsaa Stamforældrenes Billede været en Tid hængt paa Gangen og skudt paa af den unge Slægt, et Træk jeg har laant ellers fra en anden af vore første Familier. Hjemtouren inat var ellers meget kold, regnende og stor­mende, saa at jeg i Dag er ganske hæs, men det høres ikke gjennem Pen­nen. - Lad mig nu see at Deres Humeur har samme Farve, som dette Papir2565 og at De snart glæder mig med Brev, dog jeg har en Følelse af at vore Breve ville krydse hinanden og at Deres alt er hos mig imorgen. Hils Broderen, og skriver De udi de tydske Lande da hils Deres Søster med, flyver Brev-Maagen over Havet, da et venligt god Dag til Henny.2566

Deres hjerteligt hengivne H. C. Andersen.

[Udskrift ]

Til Frøken Henriette Wulff

Adresse Hr Marine-Capitain Chr: Wulff

boer i Clasens Have udenfor Østerport

ved Kjøbenhavn.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost