Dato: 11. juni 1853
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl Reitzel
Sprog: dansk.

Wilhelmsborg ved Aarhuus, den 11 Juni 1853.

Kjære Ven!

Af Aviserne her kom i Dag og af et Brev ieg modtog fra Excellensen Collin, seer jeg at Deres kjære brave Fader, min mangeaarige Ven, er gaaet fra os til Gud; vel have vi alle, i den sidste Tid maattet være forberedte herpaa, og dog har det sært grebet mig og derfor er det, at jeg maa skrive Dem dette Par Ord til og sige Dem, Deres Moder og Søskende min dybfølte Deeltagelse. Jeg havde saa gjerne, før jeg reiste bort, trykket Deres Faders Haand og sagt ham et Lev vel, men De veed, jeg kom ikke dertil; men i min Erindring staaer venligt og smukt vor sidste samtale, ved hvilken ligesom en ny Tilknøtning til Huset blev sluttet. - Den ene af mine ældre Venner gaaer bort efter den anden, og før jeg ret veed det, er det en heel ung Slægt jeg staaer imellem. - Paa Mandag, veed jeg, er det hans Jordefærd, med Tankerne følger jeg ham til hans Grav, som jeg troer og veed at hans Aand altid vil være hos hans Nærmeste og også mindes dem, som, her i Staden lærte at skatte ham. Vor Herre være Dem god i Deres Sorg. Tryk Deres Moders Haand og bring hende og Deres Søskende min inderlige, hjerteligste Hilsen.

Deres hengivne

H. C. Andersen

Til

Hr Reitzel.

Tekst fra: Solveig Brunholm