Dato: 11. juni 1853
Fra: Edvard Collin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

255. Fra E. Collin.

God Dag! De sagde ikke Farvel til mig, da De reiste, men Jette siger rigtignok, at De havde været her, men ikke truffet mig. Enfin!

De veed at Reitzel, Gud være lovet, har faaet Ende paa sine Lidelser. Hans Søn var hos mig idag for at bede om Oplysning. Factoren (hos Luno) siger, at R. mundtlig havde sagt, at der skulde trykkes 2 Oplag af Eventyrene med Illustrationer (altsaa udenfor de samlede Skrifter), hvert paa 2000 Expl., og at der kun skulde være den Forskjel, at det ene Oplag skulde være paa finere Papiir og koste, som tidligere 17U pr. Expl., men det andet paa simplere Papiir skulde være c. 4U billigere. Det forstaaer han ligesaalidt som jeg, thi hvem skulde kjøbe det første blot for det hvidere Papiirs Skyld?

Det maa vel altsaa være en Irring, som det er bedst at hæve i tide. Naar Reitzel er begravet (paa Mandag) skal jeg eftersee Contracten med Sønnen; men bedst var det, om De vilde yttre Dem tillige.

Deres

11 Junii 1853.

E. Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost