Dato: 9. juni 1853
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Oline Collin, f. Thyberg
Sprog: dansk.

254. Til Henriette Collin.

Wilhelmsborg ved Aarhuus den 9 juni 1853.

Kjære Fru Collin!

Igaar kom jeg her til, blev meget hjerteligt modtaget og fik to smukke Værelser med Udsigt til Haven og ud over Skovene lige til Helgenæs, her er meget smukt, Gaarden ny og anseelig, Alt er ganske fortræffeligt holdt, lige til Hønsegaarden, hvor jeg ordentligt syntes der saae ganske festligt ud. Vi komme i dette Øieblik hjem fra den første Kjøretour, gjennem smukke Skov-Høider, hvor især Hvidtjørnen iaar pranger med sine Blom­ster, men noget af det deiligste er dog her i aar, Frugttræerne, det er, som om de vare oversavede med en Blomstersnee; her voxe baade Borrer og Skræpper og Alle kjende Forskjel paa dem!

Jeg var i Sorø fra Tirsdag til Tirsdag, der var meget sommervarm og forunderligt stille; jeg fik strax i de første Dage læst Robert Fulton, som Hauch sendte mig, netop idet jeg reiste, den Bog har meget interesseret mig, De maa endelig læse den. To qvindlige Characterer ere især vel skil­drede, den ene, er en sand afrikansk prangende Cactus, den anden en Blomst fra Amerikas Skov-Eensomhed. Franklin er smukt antydet, og selv Fultons Fader er i et Par Træk levende givet.–I Sorø blev jeg Gud­fadder til Svanes lille Dreng; De veed vel at Adjunct Svane er een af Hen­rik Stampes særdeles Venner og gift med en Frøken Bruun.

Da jeg igaar, med Dampskibet »Gerda« forlod Kallundborg, tænkte jeg paa Kay og Gerda og paa hende, som Eventyrets Gerda blev kaldet op efter. Det var ellers et meget blæsende Veir, og ude i Fjorden var et Fartøi med mange Heste stødt paa Grund, det maatte vi først hjælpe løst og saa blev vi da sinket en god Time. Klokken 3 om Eftermiddagen naaede vi Aarhuus og en Time efter var jeg paa Wilhelmsborg. Kammerherreinden, som veed at jeg skriver et Par Ord til Dem har bedet mig sende mange Hilsener til Dem og Deres Moder.–Tag nu et heelt Hjertefuldt349 fra mig og giv deraf ogsaa til hende, til Deres Mand, Børn og Broder. Naar De kommer hen i Amaliegaden, da siig, hvad De veed, at jeg tænker paa dem Alle­sammen, endnu har jeg ikke faaet Brev fra en Eneste; Fru Drevsen er jo nu hjemme, hun er nok saa trofast at skrive, om Fru Jette Collin gjør det'ndash; ja, hvad siger De? Jeg siger nu'ndash;Lev hjertelig glad og vel, mit næste Brev til Deres Huus bliver naturligviis til Hr Gemalen.

Deres hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter