Dato: 5. juni 1853
Fra: H.C. Andersen   Til: C. A. Reitzel sen.
Sprog: dansk.

Sorø den 5 Juni 1853.

Kjære Ven!

At jeg ved min Afreise ikke fik seet Dem, bedrøvede mig, men man har da sagt Dem at jeg var for at sige Lev vel! nu er jeg hos Ingemanns i Sorø hvor Skoven er deilig grøn og vi har varm Sommer, herfra min hjerteligste Hilsen til Dem.

Hvorfor jeg i Dag skriver dette lille Brev er egentligt fordi jeg har en lille Frygt og, som Ingemann understøtter, den nemlig, at i hvor fortræffeligt og nøiagtigt, end Hr: Møller læser Correctur af de Par Ark han har af Eventyrene, kan der dog let komme en Misforstaaelse, jeg tror derfor at det er bedst at jeg faaer anden Correctur tilsendt, efter at han har gjennemlæst den, men uden at første Correctur behøver at følge med, / thi jeg har hos mig den tidligere Udgave; sendt med Krydsbaand, er der saa godt som [overstr: intet] ingen Udgift derved og i vor Tid flyver det jo afsted. Jeg reiser imorgen til Jylland, vil De derfor lade Hr Møller sende "anden gjennemlæste Correctur", - den sendes indtilvidere til mig paa Wilhelmsborg ved Aarhuus, hvor jeg er i besøg hos Baron Güldencrones. Vil De hilse Deres Kone og Børn og gid jeg maatte høre at Sommeren var Dem selv velgjørende. Fra Ingemann har jeg ogsaa den hjerteligste Hilsen.

Deres hengivne

H. C. Andersen

Til Hr Kancellieraad Reitzel. /

[Udskrift:] Til Hr Cancellieraad Reitzel

Universitetsboghandler store Kjøbmagergade i Kjøbenhavn

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 78, 342-44)