Dato: 17. april 1853
Fra: H.C. Andersen   Til: C. A. Reitzel sen.
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 17 April 1853.

Kjære Hr Kancellieraad Reitzel!

Hjertelig Tak for det mig igaar tilsendte Udkast til Betingelserne for Forlaget af Skrifterne. Vi ere fuldkomne enige, kun skulde vi tale sammen om et og andet, men dette er i sig selv saa lidet, at jeg, for Deres Beqvemmeligheds Skyld, her har afskrevet Deres hele Udkast og tilføiet, indstreget, hvad jeg hist og her havde at sige, samt tydeliggjort et og andet, denne min Gjengivelse af Deres Udkast sender jeg Dem her. De er saa venlig at lade reenskrive og udfærdige in duplo, vor Overeenskomst, til fornøden Underskrift af os begge. Paa det løse Blad følger min Plan til de forskjellige Leveringer, dersom De synes at vi, for Afvexlings Skyld skulle blande Skrifterne saaledes, eller har De i denne Henseende et andet Ønske, f Ex med Hensyn til Publicums Beqvemmelighed med at lade dem strax indbinde efter som de kom ud, da maa jeg ordne dem anderledes. Og nu hjerteligst en venlig god Morgen.

Deres hengivne, ærbødigst

H. C. Andersen

E. S Jeg har ogsaa som De seer, sammenordnet det fra 21 Bind til 20 Bind, da der jo altid skal følge to Bind ved hver Levering, ønsker De nu heller at det blev 22 Bind, nemlig det samme, som nu er 20 da siig mig det og jeg giver en ny Plan.

Tl. Hr Kancellieraad Reitzel! L.-Petersens sml. nr. 177.

Tekst fra: H.C. Andersen Centret