Dato: 1853
Fra: Jonna Stampe, f. Drewsen   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

(Formentlig København vinteren 1853)

Onsdag -Aften.

Hvad Magt ligger der dog paa hvilke Meninger og Anskuelser vi have? er det dog ikke langt vigtigere at holde af hinanden, at være tilbøjelig til mild Bedømmelse; selv da naar man troer sig krænket af sin Ven? kun dette er Venskab, og da jeg troer at have en sand VenskabsFølelse for Dem, kjære Andersen! som ikke rokkes, hverken af Misforstaaelser, Vrede eller forskjellige Anskuelser, saa kommer jeg her til Dem med et godt Sind og rækker Dem Haanden, og haaber til Gud at De maae forstaae hvor godt og kjærligt jeg i alle Omvexlinger mener Dem det. - Kom her nu som altid, og lad mig ikke have den Bedrøvelse at det Besøg i mine gamle Venners Kreds, som jeg havde glædet mig saameget til, skal være Aarsag til, at De befinder Dem mindre hyggeligt her:

Deres

Jonna.

(Professor H.C.Andersen. egenhændigen.)

Tekst fra: H.C. Andersens Hus