Dato: 29. oktober 1833
Fra: Edvard Collin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

74. Fra E. Collin.

København d. 29de October 1833.

Kjære Ven!

Hermed sender jeg Dem Vexel paa: 742. 2 m U. Hamb. Bco., som er: 500 Rbd. r. S. med Fradrag af 2% i Omkostninger: 15 U 2b. Bco. – Det er udtrykkelig sagt paa Vexelen, at De ingen Omkostninger har at betale hos Torlonia: sans aucune deduction de frais. Jeg haaber saaledes ikke, at De skal blive betydeligt snydt; bed L. Böttcher om at hjelpe Dem; Fader har skrevet ham til, om han vil tage sig af Dem; han kan ogsaa hjelpe Dem med det Italienske. Jeg fik idag den lille Seddel fra Dem, dateret fra Florentz; De siger, at Vexelen ikke maa være mindre end 600 Rbd.; det er umuligt, hvor skal jeg tage Pengene fra. Med Reitzel er jeg endnu ikke kommen til Accord, han kan endnu ikke bestemme sig. Saa­snart jeg faaer nogen Besked fra ham, skal jeg lade Dem det vide. Dette Brev vil jeg adressere til L. Böttcher; husk at betale ham, hvad det koster. Naar jeg faaer Penge til Dem, skal jeg sende dem. Bed L. Böttcher, eller hvem der ellers vil, at give mig en fuldstændig Notice om Bibliothekets Status, hvor det er opstillet, noget om Lovene for det; Liunge har bedt mig om en saadan Efterretning for Bladet; bedst var det, om det kunde ind­rykkes som en Efterretning fra Rom, uden at jeg skulde udarbeide noget derved. Hils Fritz, naar De seer ham, Küchler, Blunk, Sonne, Christensen, Christian Hansen og Hertz. Siig til den Sidste, at han kan være rolig for at jeg paa det Bedste skal besørge den Commission han har givet mig. – De taler altid om Deres Forhaabning om det Lassenske Legat; efter hvad Ludvig Müller siger, har De slet ikke noget Haab om at faae det. Stol ikke paa noget Tilskud af Fonden, kjære Ven; det er meget usandsynligt, at De skulde faae noget derfra. Klokken er mange, jeg har ei Tid at skrive meer. Alt staaer vel til her hjemme. Alle hilse. De har vel faaet mit sidste Brev, hvori jeg skrev Dem til, at jeg havde modtaget 2den Deel af Agnete, og fandt den smuk. Lev nu vel, det ønsker jeg af Hjertet.

Deres Ven

E. Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost