Dato: November 1852
Fra: H.C. Andersen   Til: Richard Bentley
Sprog: dansk.

[Kjøbenhavn, November 1852.]

Min dyrebare Ven!

Tak for det venlige Brev [af 25.10., se: Brev] og for Arangementet med Hensyn til Bøgerne, det var, som kun en Ven vil gjøre det. Deres Opførsel er saa ædel, Deres Interesse for min Digter-Virksomhed, saa velbetænkt og kjærlig. - Længe har jeg selv følt at Beckwiths Oversættelser af mine Bøger ikke vare, som de skulde, jeg har selv [overstr: passet] opdaget, før De fik Manuskriptet, forunderlige Misforstaaelser; fra Engeland og Amerika [overstr: har je] er ogsaa af enkelte Venner der kunde dansk sagt mig at man i engelsk Gjengivelse saae mine Bøger, som man seer Bag-Siderne af Tapeterne; jeg troede at det laae i Vanskeligheden i at gjengive min Stiil, der forunderlig skal ligne Dickens, uden at jeg har villet efterligne ham, men den er nu min Natur; jeg har tidt sørget [overstr: herover] over at jeg ikke kunde skrive selv engelsk, som jeg / kan dansk, men man bliver kun eet Lands ægte Barn; saalænge De imidlertid intet sagde om Stilen, taug jeg, som man maa tie, naar man troer det ikke kan blive anderledes. Nu er De saa god og aaben en Ven at sige mig hvad der er godt for mig at vide og De paatager Dem endogsaa skaffe den bedre enkelte Oversættelse. -

Jeg sender her det første lille danske Hefte af mine "Historier", samt nogle, tydeligt afskrevne; [overstr: i Manu] I næste Uge skal en lignende større Pakke komme med Posten, deels trykte Ark, deels skrevne; saa at De nok, naar Oversætteren strax tager fat med denne første Sendelse, og det derpaa kommer efterhaanden i Trykkeriet, vistnok godt kan faa Bogen ud til Jul eller Nytaar. Skulle vi kalde den "Historier", ligesom den danske. Vil De give den ligesom tidligere som a Christmas Greeting to my English Friends og atter / lade Dickens faa den? - Dog, jeg overlader Alt ganske til Deres Tact, Smag og Practik. Ordenen hvori jeg ønsker Historierne følge er foreløbig denne; jeg [overstr: tilføier her] giver dem her i de danske Overskrifter, da jeg ikke veed hvorledes disse blive i Oversættelsen. Det vil blive en [overstr. 17 a 18 Historier] omtrent en Snes Historier. - Med sidste Levering skal Tittel og Indhold følge til Oversætteren. -

Læs "Det er ganske vidst" og "hun duede ikke". De to vil give Dem et Begreb om det Hele. - Min kjæreste Fortælling af dem Alle, [overstr: den jeg selv] er imidlertid "under Piletræet". -

Et nyt Drama af Hauch: Tycho Brahes Ungdom, har her paa Scenen [premiere 27.10.], gjort overordenlig Lykke, det er fuldt af Poesi og man mærker ligesom Vinge-Slag af Schackspear deri. - Fra Ingemann vente vi ved Juul en stor Roman i fire Bind; i det Hele er her stort Liv i Litteraturen; af Uncle Toms Cabin er alt to danske Oversættelser anmældte. -

Hils paa det hjerteligste Deres [overstr: Hustru, Deres] kjære Familie, jeg vil haabe at Deres Datter og Søstre ikke have glemt mig; de nye Historier, maa som en Bouquet fra Danmark / dufte mit Billede frem hos dem.

Og nu lev vel, dyrebare Hr Bentley, altid Deres taknemlige hengivne Ven

H. -.

E.S. Gjennem Baron Hambro har jeg i Dag modtaget Honoraret fra "I Sverrig", hvorfor jeg gjentager min Tak.

Tekst fra: Solveig Brunholm (Microfilmscan 13, 154-57)