Dato: 2. september 1852
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl B Lorck
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 2 September 1852

Kjære Ven!

længe har jeg ikke hørt fra Dem, og nysgjærrig er jeg efter at vide hvorledes det gaaer med "Historier"; naar dette lille Bind er ved at løbe ud i Verden da lad mig høre derom, samt lidt betids see Indholds Listen. Jeg har nu været en Maaned hjemme og tilbragt de fleste Uger af den, paa Corselitse, der ligger paa Falster tæt ved den aabne Søe, hvor jeg daglig har kunnet bade og som jeg føler mig vel efter. Sidste Uge tilbragte jeg paa "Sorgenfri", Enkedronningen1 var saa naadig at indbyde mig, jeg havde det behageligt der ude, saae den smukke Omegn, der var mig temmelig fremmed; nu er jeg endelig i Ro og Stilhed her i Byen og skulde til, som man kalder det, at bestille noget.

En Bøn har jeg til Dem, nemlig om De paa det hurtigste vil besørge for mig medfølgende Bog. Geheime-Legationsraad Dönniges i München, bad mig, da jeg var der, om jeg vilde skaffe ham et Exemplar af Peter Syvs Kjæmpeviser paa Dansk, et saadant eier jeg selv, og dette er det jeg sender ham. I et Brev, med Posten, har jeg allerede mældt ham at, gjennem Deres Omsorg, vil Bogen komme, vil De faae den sikkert besørget.

Vi have endnu stærk Sommervarme, Skovene ere deilige grønne, men Theatrene ere begyndte. med deres Forestillinger og det er mig Efteraarets Bebudelse, og altsaa Tiden til at blive hjemme. Om min Virksomhed skal De senere høre.

Nu mange hjertelige Hilsener til Dem, Deres Kone og hendes Fader; mig glæder De jo med nogle Ord om "Historierne"s Fremgang.

Deres hengivne

H. C. Andersen.

ST

Hr Boghandler Carl B. Lorck.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus