Dato: September 1852
Fra: H.C. Andersen   Til: Richard Bentley
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn September 1852.

Kjære Ven!

Tak for Deres hjertelige Brev; det gjorde mit Hjerte saa vel, at see mig erindret af mine Kjære. - Gid at vi, snart maatte mødes! men for iaar er nu Reiselivet for mig tilende. Jeg har fra Foraarets Tid været ude, besøgt Norditalien og Schweits, opholdt mig nogen Tid i Weimar og München, hvor Kongen af Bayern viiste mig megen Naade. - Det er imidlertid snart to Maaneder siden at jeg igjen kom her til Danmark, men jeg blev paa Landet hos mine danske Venner og strax ved min Ankomst til Kjøbenhavn, havde Enkedronningen den Naade at indbyde mig nogle Dage til Sorgenfri; det Lystslot hvor jeg ofte [overstr: Christian den ottende] saae og talte før med den afdøde Konge. - Med en Slags Veemod, kan De tænke gik jeg om derude i den stille Skov-Eensomhed, der alt har Efteraarets Præg; jeg holdt personligt, veed De, saa meget af Christian den Ottende, der viiste mig stor Deeltagelse. / Nu er jeg igjen i min lille Stue og herfra flyver mit Brev med Hilsen og Tak til Dem. - Malerinden Fru Jerichau er særdeles tilfreds med sit Ophold i London; hun sagde mig at hun havde glædet sig meget ved at gjøre Deres Bekjendtskab; Deres Ansigt havde interesseret hende, som Kunstnerinde, saa meget, kun beklagede hun at hendes Ophold havde været for kort til at gjentage Besøget. De kan tro at det er en ganske prægtig Personlighed, en høist elskværdig Quinde, som hun er Kunstnerinde af første Rang. -

Jeg har tidligere skrevet Dem til om en her paa dansk allerede udkommet, meget læst Samling af mine nyeste "Historier", der er aldeles ukjendte i Engeland, jeg har ogsaa et Par i Manuskript, og det kunde paa engelsk tilsammen blive et Bind saa stort som Deres Udgave af "I Sverrig"; [overstr: troer De ikke] vil De have denne Samling, da skal jeg med Hr. Lohmeyer, i det jeg selv / før De faar det, nøie vil gjennem see Manuskriptet, lade besørge snarest et [overstr: engelsk Udgave] saadant paa engelsk! - Giv mig snart Beskeed herom. Har De derimod Lyst til at benytte disse Historier, hvor af jeg jo kan sende Dem strax een eller to, til Deres Miscellany, da overlader jeg det ganske til Dem.

[Overstr: Et andet, rigtignok]

Af danske Anmeldelser seer jeg at den engelske Oversættelse af vor danske Goldschmidts Roman "en Jøde", jeg troer oversat af Mary Howitt, har i meget kort Tid i London oplevet at 20 000 Exemplarer er solgt! Det er mig ganske underligt. Men det maa jo være saa. Hvad har især kunnet bevirke dette. Skriv mig et Par Ord derom. -

Da nu over et Aar er gaaet siden "I Sverrig" udkom paa Deres Forlag, [overstr: og jeg endnu ikke med Hr Lohmeyer har afgjort] tillader jeg mig at bede Dem opgive mig hvad glædeligt Resultat der kan være for mig, med / Hensyn til Honorar. Baron Hambro vil modtage det, naar De giver ham Beskeed. Derom hører jeg jo snarest fra Dem og især skal det glæde mig om De anseer at mine Historier, der ikke staaer tilbage for mine Eventyr, vil være Dem velkomne. - Vor Industri-Udstilling bliver flittigt besøgt; [overstr: af] og her er i dette Efteraar en saadan Mængde af Reisende at alle Hoteller ere overfyldte; Sundet vrimler med Skibe, som var man paa Themsen og det ene Dampskib jager forbi efter det andet. Mange hjertelige Hilsener til Dem og Deres.

Deres hengivne Ven

H. C. A.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 161-64, 168-71)