Dato: 30. maj 1852
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl B Lorck
Sprog: dansk.

Weimar 30 Mai 1852

Kjære Ven!

Det var venligt af Dem at De strax sendte mig "Hyldemoer", jeg har gjennemlæst den og jeg ligesom Theater-Intendanten finder den, paa et Par enkelte Udtryk nær, fortræffelig oversat; vil De foreløbig, fra mig, takke Zeise, naar De skriver ham til, han har virkelig med Kjærlighed taget sig af dette Arbejde. - Jeg iler med at sende Dem det tilbage igjen, da jeg ikke veed om De strax vil begynde Trykningen. Jeg havde ogsaa tænk[t] mig - naturligviis det er min Tanke, som jeg beder Dem tage i Overveielse, - at De vilde strax trykke dette Par Ark og om De ikke lod dem komme øieblikkelig ud, de jo godt kunne ligge og vente til De fandt det for godt, jeg vilde jo naturligviis helst have et Par trykte Exemplarer, da disse lettest lade sig læse. - Her i Weimar er nu Saissonen strax til Ende, og Hr v. Beaulieu der er Theater-Intendant, sagde mig derfor at dersom Stykket snart blev trykt, da vilde han helst have et saadant Exemplar og ikke et skrevet. - Jeg sender Dem nu det Hele og De tager Sagen i Overveielse. - Imidlertid vilde jeg dog gjerne have en Afskrift med til München, og beder Dem besørge mig denne til jeg kommer til Leipzig.

Jeg bliver endnu hele denne Uge i Weimar, og da det er langt over den Tid jeg havde bestemt, saa opgiver jeg Reisen til Dresden og Fru Serre; jeg kommer saaledes ganske vist Søndag den 6 Juni eller senest Mandag den 7 Juni til Leipzig, bliver der en Dag eller to, ventende paa den unge Drevsen der kommer fra Kjøbenhavn og gjør Reisen med mig til München og Schweitz. Ikke sandt, De vil til paa Søndag den 6 Juni have en læselig Afskrift til mig af "Hyldemoer", og da kunde sige mig Deres Bestemmelse med Trykning eller ikke Trykning af Stykket.

Hvad "Historier" angaaer, da veed jeg ikke om De nu vil beholde denne Tittel, om De tager Hyldemoer med eller ikke, thi da maa vi vel tænke over et andet Navn. Jeg reenskriver paa den utrykte Historie, som De faaer: "Hun duede ikke", denne og en mindre, (ny), "Om Aartusinder" skal jeg begge bringe Dem i Manuskript; iler det derimod særdeles, da skriv et Par Ord og Dagen efter skal jeg sende samme med Posten, i Dag mangler jeg endnu Slutningen af den længste i Afskrivningen.

Altsaa Søndag eller Mandag har De mig med mine "Historier", og jeg faaer en Hyldemoer i Afskrift og maaskee Løfte om snarlig at see den trykt.

I en Efterskrift af Deres Brev udtaler De den Idee at give "I Sverrig", "Bazaren" etc. en Pendant til Märchen i Miniatur Udgave, det lod sig vist gjøre, dersom jeg forstaaer Dem ret - thi Meningen er jo ikke, at De, i det nye Hefte hvori disse sidste Historier og maaskee ogsaa Hyldemoer kommer, vil optage ældre Ting der hører til andre Hefter i de samlede Skrifter, det gaaer ikke.

Men ypperligt passede det, - efter at dette sidste nye Hefte var udkommet, at vi tog Historierne af dette og de lignende der staae i "I Sverrig", og i Bazaren og kaldte dem "Samlede Historier af H. C. Andersen" Pendant til Eventyr Udgaven. Jeg skal hos Dem selv, og med Dem selv gjøre Udvalget, Sammenstillingen og det vil altid kunde blive en Bog meer end doppelt saa stor som Billedbog uden Billeder, miniatur-udgaven. Ideen er prægtig! den realiseres naar vi sees! - Hils Deres Kone og Svigerfader. Skulde den unge Hr Drewsen, der var med mig ifjor, komme før jeg, hvilket dog neppe bliver Tilfældet, da sørger Deres Svigerfader for ham, han er min Gjæst.

Deres hjertelig hengivne

H. C. Andersen.

ST Hr Boghandler Carl B. Lorck i Leipzig.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus