Dato: 29. maj 1852
Fra: H.C. Andersen   Til: Ingeborg Drewsen, f. Collin
Sprog: dansk.

Løverdag Morgen den 29 Mai 1852.

Kjære, kjære Fru Drevsen!

Det var min Bestemmelse at forlade Weimar paa Mandag, da har jeg været her henved 14 Dage, men mine Venner her holde paa mig, og nu kommer imorgen Keiserinden af Rusland, her bliver vistnok Fest paa Fest, man vil gjerne at jeg bliver her et Par Dage efter hendes Afreise og jeg har derfor lovet at blive til i Dag otte Dage; da at reise til Dresden og ud til Maxen, hvor jeg efter mit tidlige Arangement vilde blive 14 Dage, kommer mig nu lidt af Veien og jeg vil da kun kunde blive der en otte Dage, som er for lidt, naar det skal være noget, saa [overstr: her] er jeg næsten tilsinds at opgive Reisen til Maxen, saa meget mere, som her i Weimar gaaer det Rygte at von Serre skal lide af en fix Idee i denne Varme, en Idee om Kalkovne og Gud veed hvad. – Fru Serre veed jeg venter mig med stor Hjertelighed, men jeg har for Øieblikket mere Lyst til at naae München. – Endnu har jeg imidlertid intet Afbud sendt til Fru Serre, men det kan altid komme. –

Jeg skriver i Dag til Dem, for at spørge om Viggo vil komme til Leip­zig til mig, saa flyve vi sammen afsted og / da vor Reise bliver omtrent 7 Uger, saa naae vi dog først Kjøbenhavn igjen sidst hen i Juli. –

Jeg ønsker at Viggo reiser fra Kjøbenhavn paa Løverdag, den 5 Juni; da gaaer, saa vidt jeg veed Dampskibet Lübeck til Lübeck, derfra gaaer han strax efter Ankomsten næste Dag til Magdeburg og Dagen efter til Leipzig; han kan ogsaa gjøre den hele Reise i een Dag, fra Lübeck til Leipzig, men det bliver ham vist for anstrængende, skulde han nu ikke kunde komme afsted Løverdag, da gaaer Skirner fra Kjøbenhavn Søndagmiddag og han vil kunde være i Leipzig senest Tirsdag den 8de. - Dette er jo tydeligt! Jeg haaber, da det er ind i Juni Maaned, at det ikke kommer sønderligt i Conflict med hans Læsning. – Jeg glæder mig uud­sigelig til at see ham det kjære Menneske, glæder mig til at han skal see saa meget Nyt og Smukt og at jeg kan have Deel deri.–

Nu beder jeg Dem indstændig, øieblikkelig efter Modtagelsen af dette Brev – man siger her at det er i Kjøbenhavn Tirsdagmorgen, – skrive mig til om Viggo afreiser Løverdag den 5 Juni eller Søndag den 6te; jeg skal paa Mandag otte Dage være i Leipzig i Stadt Hamburg, hos Lorcks Svigerfader, (Nicolaistrase, / ved Nicolai-Kirke), skuldeTilfældet være, det jeg neppe antager, at Viggo kom først, allerede Søndagaften, da kan han være ganske rolig og vente mig snarest Dagen efter; han kjender jo des­uden Verten og tillige Carl Lorck. – Skulde nu, imod Forventning noget være til Hinder for Afreisen, da skriv det – men som sagt med det aller­første afgaaende Dampskib, og faae Brevet afleveret ved et paalideligt Bud, saa at jeg kan have det her Fredag, senest Løverdag i: "Veimar post restante". Viggos Pas har jeg opgivet Dem nøiagtig i mit forrige Brev, det viseres af Preusiske Minister og den Østeriske.–

Hils Deres Mand, Fader Brødre og Svigerinder, lad Viggo bringe mig et Par Breve fra Hjemmet; men som sagt jeg venter i Slutningen af Ugen et Par Ord fra Dem her i Weimar og haaber sikkert at modtage min kjære Viggo i Leipzig den 7de Juni.

Med broderligt Hjerte og Sind.

H. C. Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 541-43)