Dato: 10. maj 1852
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl B Lorck
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 10 Mai 1852

Kjære Ven!

fra Zeise har jeg faaet Brev at han er ifærd med at oversætte "Hyldemoer", hjertelig Tak derfor.

Vil De vise mig den Tjeneste at sende en lille Buste af H. C. Ørsted, (den Slags som her i Kjøbenhavn koster 5 Rdlr dansk) til Fru Serre i Dresden og sætte den paa min Regning til vi ved Leilighed faae et Mellemværende. Hun har alt et Par Gange skrevet mig til om en saadan lille Biscuit-Buste, og af Delbanco veed jeg at De har samme til Salg, det er mig derfor beqvemere at den, (fra mig en Present til Fru Serre), ved Dem sendes hende. Vil De være saa god snarest at besørge det, saa slipper jeg for at føre Sligt med over Grændsen.- Jeg reiser næste Søndag fra Kjøbenhavn til Weimar hvor jeg nok bliver 14 Dage a 3 Uger, derfra skal De høre fra mig, senere gaaer jeg til Dresden og tilbage igjen over Leipzig for at komme til München. Vi sees altsaa i næste Maaned. Hils hjerteligt Deres kjære Kone og hendes Fader.

venskabeligst

H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus