Dato: 6. maj 1852
Fra: H.C. Andersen   Til: Heinrich Zeise
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 6 Mai 1852

Kjære Hr Zeise!

Hjertelig glad Blev jeg ved at modtage Brev fra Dem og vide at "Hyldemoer" var i Deres Beskyttelse. Jeg veed at De med Kjærlighed og Dygtighed gjengiver Originalen. Allerede i Slutningen af forrige Aar bad jeg Hr Lorck om at dette Arbeide maatte komme frem, senere er jeg fra Theaterdirectionen i München ligesom ogsaa fra Weimar tilskyndet at sende denne dramatiske Digtning til Opførelse, dersom jeg troede at den passede for den tydske Scene; dette troer jeg at den gjør og naar den nu gjengives - af Dem? saa faaer den i Oversættelse en digterisk Beaandelse. Men det er om at gjøre at faae den snart og jeg / beder Dem derfor at De saa hurtigt som mueligt faaer det istand; jeg reiser nemlig fra Kjøbenhavn den 16 Mai og gaaer lige til Weimar hvor jeg jo gjerne, da jeg bliver der i hele 14 Dage, vilde gjennem Lorck modtage Manuskriptet fra Dem, derpaa gaaer jeg i 14 Dage til Dresden og saa i een Fart til Munchen, hvor jeg nødvendigviis maatte have den med.

Hvad nu Deres ærede Skrivelse og Forlangende angaaer, nemlig at faae Partituret:, for nøiagtig at, underlægge Ordene, da maa jeg sige Dem at der kun existerer eet eneste Partitur,der er Kasinos Eiendom, og der bruges det endnu denne Saisson ud, saa det ikke bliver mueligt at have det, men jeg haaber at De vil kunde undvære det, ved nøiagtigt at beholde samme Metrum / i hvert Vers og ligesom jeg at nævne Melodien, det vil da være Vedkommende nok til at underlægge Ordene, eller paa de forskjel­lige Stæder at komponere et og andet nyt. - Et Par af de smukkeste Melodier: foEx: "det gamle Træn - Langelandsk Vise og "Rose­lil" ere særskildte udkomne og disse bringer jeg Musikken med til Weimar og Munchen, dersom Stykket der kommer paa Scenen. ­

Ikke sandt, kjære Hr Zeise, De vil og kan jo nok lempe dem efter Bogen selv, blot nøiagtig følge det Versemaal jeg har givet. - Dersom det er særdeles nødvendigt at De personlig maa tale med mig om Eet og andet, da skal jeg lægge Udreisen over Al­tona:, men dersom det ligesaa godt kan skee gjennem Breve, da falder det bedre for mig at jeg ikke først tager til Altona, men gaaer fra Kjøbenhavn over Wismar lige ned til Weimar; - her i Kjøbenhavn vil Brev / fra Dem træffe mig til den 15 Mai (inclusive) senere ønsker jeg helst Brev til Weimar. jeg vil haabe at De allerede er i fuld Arbeide og at jeg altsaa snart har i Tydskland dette mit første dramatiske Arbeide der. Tak for Deres Venskab og Godhed for mig og bring min venlige Hilsen til Deres Fader og Søster. - Paa Tilbageveien fra Udlandet glæder jeg mig til at sige række Dem Haanden og takke "Goddag" i Deres Hjem og hjerteligt for den smukke Oversættelse

Deres hengivne H.C.Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus