Dato: 2. maj 1852
Fra: H.C. Andersen   Til: Richard Bentley
Sprog: dansk.

Til Richard Bentley!

Kjøbenhavn 2 Mai 1852.

Kjære Ven!

Foraaret kommer og jeg tænker paa at gjøre en lille Reise til Udlandet, nemlig til München hvor man paa det kongelige Theater vil opføre mit sidste Drama = Hyldemoer, jeg bliver to Maaneder borte, men alle Breve, under min sædvanlige Adresse til Kjøbenhavn ville blive sendt mig. Før Afreisen maa jeg sende Dem Hilsen og Haandtryk, thi heller ikke endnu i dette Aar kommer jeg til det kjære Engeland, men vel et andet. Kan De give mig Oplysning om hvem en Hubert Smith er? Han har nu to Gange indbudt mig til at komme og blive nogen Tid hos sig i Engeland, men jeg veed slet ikke hvem Manden er. Jeg har i den sidste Tid udgivet et lille Bind "Historier", der herhjemme ere blevne optagne med særdeles Bifald og ere gaaede overordenlig godt af; da disse ganske kunne stille sig ved Siden af mine Eventyr, og jeg adspredt, som Feuletton har omtrent ligesaa mange, vilde jeg lade dem tilsammen, vistnok en 8 Ark, gjengive paa Engelsk, dersom De til / kommende Juletid troer at De kunde finde Læsere i Engeland; de ere endnu ikke oversatte i noget Sprog, men som sagt her hjemme nyeligt trykt. [overstr: og] De høre til mine bedstmodtagne Skrifter. Naar jeg faaer Deres Svar herpaa, glæder De mig vel med at opgive mig Resultatet af »I Sverrig«.

Tidt er De og Deres og Deres Kreds i min Tanke og hvilken Glæde vil det ikke være for mig, naar jeg engang gjenseer Dem i det prægtige Sewen Oaks. - Mine hjerteligste Hilsener, mine bedste Ønsker for Dem.

Deres trofaste

H. C. A.

Tekst fra: Solveig Brunholm (Microfilmscan 13, 158-59)