Dato: 10. april 1852
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl B Lorck
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 10 April 1852

Kjære Ven!

"Seent er bedre end aldrig", siger man og det gjentager jeg ved at have modtaget Deres meget forventede Brev; at jeg skulde være "sehr böse", som De citerer om mig fra Delbanco, ve ed De nok ikke kunde være Tilfældet, men jeg har gaaet meget ilde stemt fordi jeg gjentagne Gange fik Brev fra Theaterdirecteuren i München om hvad der blev med Oversættelsen af Hyldemoer og jeg har Intet kunde svare ham før jeg nu fik Deres Skrivelse. - Tak for Deres Venskab for mig og mine Skrifter, og jeg lægger Dem nu, som før særdeles paa Hjerte at faae en god, digterisk Gjengivelse af Hyldemoer, som jeg her igjen sender Dem et Exemplar af; jeg troer at den bør oversættes heel og ordret, kun at der Side 58, efter Sangen "Det gamle Træ", der ender med, "Hun skjærmer Kjærligheden", tilføies nederst paa Siden en Note, at ved Stykkets Opførelse ender det her efter at de Elskende have sjunget den tilføiede Strophe; i Bogen selv har jeg tydeligt skrevet det ned; jeg har seet at det paa Scenen runder sig bedst ved at Stykket ender der, men som Læsning er det smukkest at det Hele bliver i den trykte Oversættelse, som det er i Originalen; er det tydeligt.

Før jeg endnu fik Deres Brev; sendte jeg Dem Udhængs Ark af min nye Bog "Historier", saa at De vil see at De paa det venligste og hjerteligste, som altid, er i min Tanke. Jeg skal aldeles intet Honorar have for disse Historier, da de ere udkomne først paa Dansk. Denne lille Bog har i disse faae Dage vundet overordenlig Erkjendelse, alle Blade omtale den paa det meest varme og den gaaer særdeles af; Mange paastaae at det er det meest fuldendte jeg endnu har leveret, det vil jeg ikke troe, thi da maa jeg see lidt forknøt tilbage, men mere Glæde end jeg har over disse Historier har, her hjemme, ikke engang Eventyrene forskaffet mig. Fædrelandet kaldet det "Digte i Prosa"; og det er just det jeg stræber efter at naae, faae Prosaen til at hæve sig til Poesi. - I Folkekalenderen, som De har, staaer endnu een Historie af mig: "Der er Forskjel", denne og een, jeg kan sende Dem i Manuskript: "om Aartusinder", vil gjøre den tydske Samling til 9 Historier og lod De nu i samme Bind komme Hyldemoer, da vil det ikke være saa lille et Bind. - Den 10 Mai agter jeg at reise fra Kjøbenhavn til Weimar, hvor jeg bliver en 14 Dage og gaaer da lige til München, det vilde da være mig kjært og vigtigt om jeg i Weimar kunde erholde Manuskriptet af Hyldemoer paa Tydsk, altsaa om en 7 a 8 Uger. Tag Dem endelig strax deraf, og virksomt, vær saa god en Ven imod mig; og skriv et Par Ord herom enten til mig' eller Delbanko, blot saa mange Ord at jeg veed, nu er Hyldemoer i Arbeide, saa at jeg i Weimar kan vente hende. - De! var prægtigt om Historierne selvom disse kom ganske alene sprang ud i Tydskland paa samme Tid jeg selv kom der, jeg maa troe at naar disse smaa Ting optages saa vel hjemme vil de ogsaa ude faae samme Lykke. - Jeg stoler ubetinget paa Deres Venskab og Iver.

Mange venlige Hilsener til Deres Frue og den kjære gamle Fader.

Deres hengivne Ven

H. C. Andersen.

Til Hr Boghandler Lorck i Leipzig.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus